Vyhodnocení šlechtitelského programu normandského skotu za rok 2013

čas vložení: 27.3.2014, 21.26

Stav plnokrevných zvířat zapsaných do PKN se oproti předchozímu roku zvýšil o 11 ks, a o dalších 23 ks narostl stav dojících domácích plemenic (původně především holštýnských) pocházejících z křížení s normandským skotem. Bylo také zaznamenáno i více laktačních výsledků z jejich druhých a dalších laktací. Celkově tak došlo k nárůstu stavů zapsaných do plemenné knihy o 34 ks. Potěšitelné je, že ve všech oddílech PKN došlo spolu se zvýšením počtu zapojených plemenic i k pozitivnímu zvýšení produkce mléka. A to v průměru o 113 kg, což ještě při mírném zvýšení obsahu bílkovin představovalo nárůst o 5 kg bílkovin/lakt.

U normandského plemene v podmínkách ČR je pro pochopení jeho výkonnosti dobré respektovat skutečnost, že zvířata jsou a budou i nadále výrazněji než ostatní dojná plemena využívána pro účely speciálních, nejčastěji extenzivnějších a environmentálních (BIO) chovatelských systémů se zvýšeným zaměřením na zpracování, případně tržní finalizaci vysoce kvalitní produkce, která v celkové ekonomice tohoto plemene skotu hraje velmi podstatnou roli.

ČR, Normandské plemenice evidované v PK normandského skotu za rok 2013

  poř.lakt. počet dny kg ml. % T kg T % B kg B reprod.
PNA 1. 15 300 5830 4,08 238 3,57 208  25/26
  2. 12 289 5930 4,02 238 3,53 209 393
  Celk. 27 295 5874 4,05 238 3,55 209  
                   
PNB 1. 37 297 6136 4,06 249 3,58 220  26/16
  2.     37  292 6426 3,99 256  3,68 236 385
  Celk.     74 294 6281 4,02 253 3,63 228  
                   
PNC 1. 17 297 6112 4,09 237 3,47 212  28/15
  2. 59 295 7166 4,19 293 3,62 259 395
  Celk. 76 295 6933 4,17 280 3,59 249  
                   
PN 1. 69 298 6064 4,07 247 3,55 215  26/27
  2. 109 293 6779 4,11 279 3,63 246 392
  Celk. 178 295 6502 4,10 266 3,60 234  

V ČR existují i dojnice, které nejsou zapsány v oddílech PKN, nicméně patřily by do nich. Tyto jsou alespoň zapojeny do KU. Dle hrubého odhadu je jich v ČR k datu 31.12.2013 přibližně 250 ks. 

Tradičně největší zastoupení čistokrevných normandských plemenic uprostřed majority především holštýnského stáda bylo v roce 2013 opět k vidění v ZS Zalužany, a.s. Zde byla ve stavu zvířata s různým podílem N krve. Od 50% až do 100%. Všech těchto 67 zvířat je společně ustájeno ve stejné stájové technologii se zbytkem stáda, který zde tvořilo cca 265 ks holštýnek s vysokým podílem H krve. Porovnání výsledků u docílených průměrných laktací těchto dvou skupin je uvedeno v následující tabulce. Výpočet je zde proveden dle sestavy KU k datu 31.12.2013 a stájovou technologií jsou lehací přistýlané boxy a ploché betonové podlahy.

PRŮMĚRNÉ UŽITKOVOSTI  VŠECH LAKTACÍ  N a H SKUPINY DOJNIC  ZA  ROK  2013 V ZS ZALUŽANY, a.s.

skupina zvířat ks dny kg M kg B %B kg T %T
               
Normandská (45% prvotel., 30 z 67)  67 295 6411 223 3,48 258 4,02
Holštýnská (62% prvotel., 165 z 265) 265 297 7963 265 3,33 314 3,94
               
% užitkov. norm. skupiny z holštýnské   99,3 80,5 84,2 104,5 82,2 102,0

Dalším obdobným podnikem chovajícím kříženky normandů  s holštýnským skotem je např. Agrodružstvo Vyšetice kde jsou ale stájovou technologií lehací boxy s matrací a betonové roštové podlahy. Pro porovnání zde rovněž uvádíme docílené užitkovosti u skupiny kříženek.

PRŮMĚRNÉ UŽITKOVOSTI VŠECH LAKTACÍ  N a H SKUPINY DOJNIC  V AGRODRUŽSTVU VYŠETICE  -  2013

skupina zvířat ks dny kg M kg B %B kg T %T
               
Normandská (28% prvotelek, 2 ze 7) 7 301 8199 299 3,65 329 4,05
Holštýnská (41% prvotel., 156 z 381) 381 300 11301 375 3,31 402 3,56
               
% užitkov. norm. skupiny z holštýnské   100,3 72,6 79,7 110,3 81,8 113,8

Ze shora uvedených výsledků lze shodně jako v loňském roce dovodit, že na typických českých stájových technologiích bez možnosti pastvy a na vysoce intenzivních krmných dávkách se se zvyšující intenzitou výživy výrazněji diferencuje také rozdíl v mléčné užitkovosti na straně jedné a naopak opačným směrem v obsahu mléčných složek na straně druhé mezi normandkami včetně normandských kříženek a čistokrevnými holštýnkami.

Stejně tak se ale jako v loňském roce v chovu normandů potvrzuje i poznatek, že čím extenzívnější chov, případně ustájení ve volné přírodě, intenzívně však využívající dobře udržovanou pastvu, tím bezproblémovější a efektivnější výsledky včetně zdravotního stavu normandských plemenic vůči dojnějšímu plemenu holštýnskému. Viz následné porovnání v extenzivních podmínkách výrazně pastevního systému, které probíhá průběžně na farmě Ing.Josefa Bicka v Žalticích u Č.Krumlova. Výsledky porovnání z roku 2013 jsou shrnuty v následujících tabulkách.

PRŮMĚRNÉ UŽITKOVOSTI VŠECH LAKTACÍ  N a H SKUPINY DOJNIC  NA FARMĚ BICEK JOSEF ING -  2013

skupina zvířat ks dny kg M kg B %B kg T %T
               
Normandská (22% prvotelek, 4 ze 18) 18 301 7527 263 3,51 334 4,44
Holštýnská (27% prvotelek, 4 z 15) 16 290 7716 255 3,31 333 4,33
               
% užitkov. norm. skupiny z holštýnské   103,8 97,6 103,1 105,7 100,3 102,5

Velký rozdíl pak mezi těmito dvěma skupinami na zmíněné farmě je shledáván v reprodukci, kde se kromě lepší zdravotní kondice normandské skupiny především výrazně zvýšil počet odchovaných telat od zvířat této skupiny. A to natolik výrazně, že z předchozího nedostatkového obratu stáda se bez jakýchkoliv dalších zásahů změnil obrat postupně ve významně přebytkový.

Ing.Josef Bicek - Žaltice  2013  ks  dny kg ml    % T    kg T    % B   kg B
Průměr  H100 1.lakt. 5 251 5368 4,20 208 3,07 167
Průměr  N50-75H 1.lakt. 4 304 6511 4,36 285 3,41 222
Průměr  H100 2.a dalš. 12 287 8136 4,51 362 3,37 273
Průměr  N50H 2.a dalš. 14 300 7817 4,47 348 3,53 275
Průměr  H100 Celkem 16 290 7716 4,33 333 3,31 255
Průměr  N50-75H Celkem 18 301 7527 4,44 334 3,51 263

Obecně lze konstatovat, že kříženky jsou pozdnější, než je tomu u holštýnských plemenic. Z těchto důvodů dochází, k výraznému nárůstu jejich výkonu nejen na 2., ale spíše ještě na dalších laktacích, kdy jednoznačně dospívají později než čistokrevný holštýn a docilují i vyšší dlouhověkosti, čímž se pak pohled na ekonomiku chovu kříženců, ale i čistokrevných normandů vylepšuje.

V další tabulce jsou pak prezentovány výsledky ze ZD Budíškovice, kde se dlouhodobě ověřuje převodné křížení z H na N a také trojplemenné křížení H x N x CI v původně holštýnském stádě. Bohužel pro málo početné zastoupení u některých skupin kříženců nelze získané výsledky zcela plnohodnotně porovnávat.

skupina zvířat  VKK Budíškovice 2013 ks dny kg M kg B %B kg T %T
               
1. laktace              
N75H 10 304 6554 237 3,63 264 4,02
C50NH 7 298 7400 261 3,53 306 4,15
               
2. laktace a další              
N75H 18 304 7256 271 3,74 296 4,08
C50NH 2 305 8815 332 3,79 424 4,81

Za rok 2013 bylo použito do inseminace přibližně 1200 ID prověřených býků. Inseminace byly prováděny jako v předchozích letech, tedy kromě čistokrevné plemenitby také za účelem křížení s holštýnským skotem a v malém množství též se strakatým skotem.

Na základě výsledků roku 2013 konstatuje šlechtitelská komise, že normandské plemeno při odpovídající kvalitě ustájení a adekvátní výživě splňuje při čistokrevné plemenitbě svými dosahovanými výsledky plemenné standarty stanovené ve šlechtitelském programu normandského skotu a skýtá velmi zajímavé možnosti jeho využití i k případným účelům křížení se skotem holštýnským a to buď jako krátkodobé varianty jednorázového použití na špatně březnoucí plemenice s následným návratem ke skotu holštýnskému, tak i jako varianty převodného křížení při záměru přechodu chovu na enviromentální, tedy spíše mírně extenzivnější platformu a to obzvláště při využití pastevních areálů (pobyt na měkčím povrchu) a volného ustájení, nebo i do cyklu víceplemenného křížení kam přináší vyšší složky, kvalitní osvalení, zlepšení plodnosti a často žádaný klidný temperament. Za vysokou devizu normandského skotu lze opakovaně považovat především ideální kaseinové složení vysokosložkového mléka i vynikající kulinářskou kvalitu jeho jemně mramorovaného masa. Tyto vlastnosti mají vysokou šanci uplatnit se na konvenčním, ale zvláště pak na farmářském trhu v nadstandartních cenách, zejména při propojení s následným faremním či družstevním zpracováním finálních produktů, jako jsou sýry a další mléčné výrobky, jakož i např. balíčkované maso. Lákavá a velmi vhodná se jeví možnost využití normandského plemene v organickém typu (BIO) farmaření. Tato aktivita je sice zatím založena především na subvencích, nicméně právě extenzivnější typ chovu na travních porostech Normandům výborně vyhovuje.

Kromě vysoce kvalitního mléka a masa mají normandi z chovatelského hlediska také velmi cenné další znaky. Zde máme na mysli výbornou plodnost a mimořádně mírnou povahu zvířat. A to podstatně klidnější než mají např. prakticky všechna masná plemena, ale i než plemena dojná. Toto se jeví jako velice slibné, proto se začalo u nás také rozvíjet využití normandského plemene k chovu krav bez tržní produkce mléka, tak jak to s úspěchem probíhá např. v USA a dalších zemích Jižní Ameriky. Zde se ukázalo jako prozřetelné zavedení masného oddělení M v plemenném oddílu A plemenné knihy již před devíti lety.

Aktuální znění tohoto vyhodnocení šlechtitelského programu, jakož i další informace a dokumenty budou i nadále publikovány na svazovém webu          www.normande.cz                                

Dne 27.3.2014 zpracovala: Šlechtitelská komise SCHNS ČR