Finanční řád plemenné knihy normandského skotu a Sazebník úkonů

double_culard_2.jpg

 

 

 

 

 

Ve znění schváleném členským shromážděním dne 8.7.2020

Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto finančním řádem (dále jen FŘ), který je nedílnou součástí řádu plemenné knihy normandského skotu. Finanční řád vydává Rada Svazu na základě ustanovení čl.13.2. řádu plemenné knihy a zásad schválených členským shromážděním Svazu.
Hospodaření PK není vedeno snahou po vytváření nadbytečných zisků nad rámec zdůvodněných potřeb zajištění provozu a rozvoje PK a s tím souvisejících činností.

1. Účel finančního řádu

Účelem FŘ je stanovit jednotná, dlouhodoběji platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě a užití zdrojů nezbytných pro vedení PK.

2. Předmět finanční účasti

Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením PK, jmenovitě za:

a) registraci chovu v RCH
b) vstupní zápis plemenic přihlášených v rámci základní evidence stáda nebo při nákupu zvířat z chovů neevidovaných v RCH
c) průběžný zápis nově zařazených krav do PK
d) zápis plemeníků z domácí produkce i importu zařazených do přirozené plemenitby
e) zápis importovaných plemeníků (včetně semene) kladně prověřených kontrolou dědičnosti na dcerách či genomicky na francouzské bázi
f) zápis vybraných plemeníků, jejichž semeno bylo určeno Svazem pro speciální účely
g) zavedení původu a zápis importovaných plemenic, samičích buněk a embryí do PK na základě ZO předloženého majitelem
h) vystavení ZO na plemenné býky
i) vystavení POP na plemenice pro tuzemský obchod
j) vystavení ZO pro export
k) výpis z PK
l) vystavení A2 certifikátu dědičné kvality mléka

3. Poplatky

Sazebník poplatků za jednotlivé úkony PK navrhuje Rada PK podle aktuální hospodářské situace. Sazebník podléhá schválení členským shromážděním. Vydává, popř. prodlužuje ho Rada Svazu na období nejméně jednoho roku a je povinna seznámit se změnami všechny členy PK nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.

4. Zúčtování poplatků

Poplatky se fakturují jednotlivým členům PK čtvrtletně podle evidence v ústřední databázi nebo podle evidence Svazu. Daňový doklad obsahuje rozpis podle jednotlivých položek. Poplatky fakturuje Svaz přímo, popř. pověřuje jejich zúčtováním a inkasem jinou organizaci, která mu poplatky nebo jejich dohodnutou část, pravidelně převádí. Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení faktur má za následek, vedle opatření vyplývajících z obecně závazných předpisů, uplatnění opatření uvedených v odst. 5.1.1.

5. Plátci poplatků

Poplatky uvedené v článku 2 pod písmeny:

 • a), b), c), d), e), f), g), l) hradí majitel, majitel býka nebo semene
 • h), i), j), k) hradí majitel nebo jím pověřená organizace

6. Závěrečná ustanovení

Finanční řád vstupuje v platnost dnem schválení členským shromážděním.


SAZEBNÍK poplatků za jednotlivé úkony plemenné knihy Normandského skotu

Ve znění schváleném členským shromážděním dne 8.7.2020

Poplatky za jednotlivé úkony plemenné knihy vyplývají z Finančního řádu PK (článek 3), který je nedílnou součástí Řádu PK. Podle ustanovení citovaného článku Finančního řádu schvaluje sazebník poplatků členské shromáždění. Vydává ho rada Svazu na období nejméně jednoho roku a je povinna seznámit se změnami všechny členy PK nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti.

1. Registrační poplatky za evidenci chovu v PK

 • pro členy PK (řádné členy Svazu) - žádný poplatek
 • pro členy PK (jiné než řádné členy Svazu) – 3000,- Kč

úhrada: majitel

2. Poplatky za zápis jednotlivých plemenic do PK

 • za základní zápis každé krávy do PK při nové přihlášce zemědělského podniku do RCH – jednorázově - 20,- Kč/ks
 • za následný zápis nově otelených jalovic, popř. starších krav do PK – jednorázově - 30,- Kč/ks

úhrada: majitel

3. Poplatky za zápis býků do PK

 • za zápis býků z domácí produkce nebo z dovozu a vybraných výběrovou komisí do přirozené plemenitby do hlavního oddílu normandské PK dle selekčních kritérií ŘPK pro třídu A (PNA), a to jak pro dojnou linii, tak pro oddělení M (u obou variant je nepřípustná produkce inseminačních dávek pro komerční využití) s typem BB, nebo AB kapa kaseinu a typem A2A2, beta kaseinu – 2 500,- Kč
 • za zápis importovaných býků (či dovozu semene) do hlavního oddílu PNA oddělení M. Podmínkou je kladná prověrka PH z KD na potomstvu, nebo s oficiálně prokázanou GPH s kombinací typu BB kapa kaseinu a současně kombinací A2A2 beta kaseinu, s PH nebo GPH končetin minimálně na hodnotu 0 s, dále pro snadnost porodů min.88 a více a dále hlavně prověrka PH nebo GPH pro osvalení dcer (MU) minim. na úrovni x + 1s, či x +1s pro souhrnný jatečný index (SYBO). V extrémních případech, kdy prověrka PH nebo GPH pro osvalení, nebo souhrnný jatečný index dosahuje úrovně x + 2s a více, se k ostatním podmínkám, kromě typu kaseinů nepřihlíží. – 1 500,- Kč
 • za zápis importovaných býků (či dovozu semene) do hlavního oddílu PNA oddělení M. Podmínkou je kladná prověrka PH z KD na potomstvu, nebo s oficiálně prokázanou GPH s kombinací typu BB, nebo výjimečně AB kapa kaseinu a současně kombinací A2A2 beta kaseinu, s PH nebo GPH končetin minimálně na hodnotu 0 s, dále pro snadnost porodů min.88 a více a dále hlavně prověrka PH nebo GPH pro osvalení dcer (MU) min. na úrovni x + 1s, nebo min. x +1s pro souhrnný jatečný index (SYBO). V extrémních případech, kdy prověrka PH nebo GPH pro osvalení, rsp. souhrnný jatečný index dosahuje úrovně x + 2s a více, se k ostatním podmínkám kromě typu kaseinů nepřihlíží. – 3 000,- Kč
 • za zápis importovaných býků (včetně dovozu semene) do hlavního oddílu PNA kladně prověřených KD na potomstvu nebo s oficiálně prokázanou GPH s kombinací typu BB kapa kaseinu a A2A2 beta kaseinu, končetinami na hodnotu min.+0,1, dále min. x + 1s pro PH kg B a PH pro snadnost porodů min.88 a více - 6 000,- Kč
 • za zápis importovaných býků (včetně dovozu semene) do hlavního oddílu PNA kladně prověřených KD na potomstvu nebo s oficiálně prokázanou GPH s kombinací typu AB kapa kaseinu a A2A2 beta kaseinu, končetinami na hodnotu min.+0,1, dále min. x + 1s pro PH kg B a PH pro snadnost porodů min.88 a více - 9 000,- Kč
 • za zápis všech ostatních býků z domácí produkce, nebo importovaných (či dovozu semene), kteří nesplnili výběrová kritéria ŘPK pro zařazení do třídy A, ale splňují obecná kritéria zařazení do hlavního oddílu PK, kteří tak budou zařazeni do hlavního oddílu PK třída B (PNB). - 15 000,- Kč

úhrada vždy majitel býka

 

4. Poplatky za vystavení dokladů a výpisů plemenné knihy

 • za vystavení POP na plemenice, embrya, a zástav pro tuzemský prodej - 250,- Kč/ks

úhrada: majitel

 • za vystavení ZO na plemenné býky a plemenice zapsané v hlavním oddílu PK pro účel prodeje do zahraničí - 400,- Kč/ks

úhrada: majitel

 • za výpis z PK (VPK) - 50,- Kč/ks

úhrada: majitel

 • manipulační poplatek za každou žádost o VPK bez ohledu na počet vystavených VPK - 30,- Kč       

úhrada: majitel

 • převod celého stáda na jiného majitele, pokud tato změna zahrnuje plemenice dle bodu 5.3.2. Řádu PK - 20,- Kč/ks

úhrada: majitel

5. Poplatky za zavedení původu do evidence PK 

 • za zavedení původu importované plemenice nebo embrya (včetně 2 generací předků a zavedení původu býka jímž byla plemenice zapuštěna) - 150,- Kč/ks

úhrada: chovatel, majitel embrya

 

6. Automatický převod včetně zavedení původu k novému majiteli při prodeji v ČR      

 • plemenic nebo embryí, určených k prodeji - 100,- Kč/ks

úhrada: žadatel

 

7. Poplatek za vystavení "A2 certifikátu" dědičné kvality beta kaseinu A2 v mléčné produkci chovu      

 • za deklarovaný počet plemenic při uznávání certifikátu - 80,- Kč/ks

úhrada: majitel

 

© Svaz chovatelů normandského skotu z.s.