Finanční řád plemenné knihy

double_culard_2.jpg

Ve znění schváleném členským shromážděním dne 11.4.2019

 

Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto finančním řádem (dále jen FŘ), který je nedílnou součástí řádu plemenné knihy strakatého skotu. Finanční řád vydává Rada Svazu na základě ustanovení čl.12 řádu plemenné knihy a zásad schválených členským shromážděním Svazu.
Hospodaření PK není vedeno snahou po vytváření nadbytečných zisků nad rámec zdůvodněných potřeb zajištění provozu a rozvoje PK a s tím souvisejících činností.

 

1. Účel finančního řádu

Účelem FŘ je stanovit jednotná, dlouhodoběji platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě a užití zdrojů nezbytných pro vedení PK.

2. Předmět finanční účasti

Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením PK, jmenovitě za:

a) registraci chovu v RCH
b) vstupní zápis krav přihlášených v rámci základní evidence stáda nebo při nákupu zvířat z chovů neevidovaných v RCH
c) průběžný zápis nově zařazených krav do PK
d) zápis mladých býků domácí produkce a importovaných býků do věku 24 měsíců určených k testování v ČR
e) zápis býků z domácí produkce i importu zařazených do přirozené plemenitby
f) zápis importovaných býků (včetně semene) neprověřených kontrolou dědičnosti a nezařazených do testovacího připařování
g) zápis importovaných býků (včetně semene) kladně prověřených kontrolou dědičnosti
h) zápis vybraných býků, jejichž semeno bylo určeno Svazem pro speciální účely
i) zavedení původu a zápis importovaných plemenic, samičích buněk a embryí do PK na základě ZO/POP předloženého majitelem
j) vystavení ZO/POP na plemenné býky
k) vystavení ZO/POP na plemenice pro tuzemský obchod
l) vystavení ZO/POP pro export
m) výpis z PK

Poznámka: - poplatky uvedené pod písm. b) a c) zahrnují evidenci telat v PR

3. Poplatky

Sazebník poplatků za jednotlivé úkony PK navrhuje Rada PK podle aktuální hospodářské situace. Sazebník podléhá schválení členským shromážděním. Vydává, popř. prodlužuje ho Rada Svazu na období nejméně jednoho roku a je povinna seznámit se změnami všechny členy PK nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.

4. Zúčtování poplatků

Poplatky se fakturují jednotlivým členům PK čtvrtletně podle evidence v ústřední databázi nebo podle evidence Svazu. Daňový doklad obsahuje rozpis podle jednotlivých položek. Poplatky fakturuje Svaz přímo, popř. pověřuje jejich zúčtováním a inkasem jinou organizaci, která mu poplatky nebo jejich dohodnutou část, pravidelně převádí. Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení faktur má za následek, vedle opatření vyplývajících z obecně závazných předpisů, uplatnění opatření uvedených v odst. 5.1.1.

5. Plátci poplatků

Poplatky uvedené v článku 2 pod písmeny:

 • a), b), c), i) hradí chovatel
 • d), e), f), g) hradí majitel býka nebo semene
 • j), k), l), m) hradí chovatel nebo jím pověřená organizace

6. Závěrečná ustanovení

Finanční řád vstupuje v platnost dnem vyhlášeným Radou Svazu.


SAZEBNÍK poplatků za jednotlivé úkony plemenné knihy Normandského skotu

Ve znění schváleném členským shromážděním dne 11.4.2019

Poplatky za jednotlivé úkony plemenné knihy vyplývají z Finančního řádu PK (článek 3), který je nedílnou součástí Řádu PK. Podle ustanovení citovaného článku Finančního řádu schvaluje sazebník poplatků členské shromáždění. Vydává ho rada Svazu na období nejméně jednoho roku a je povinna seznámit se změnami všechny členy PK nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti.

1. Registrační poplatky za evidenci chovu vPK

 • pro řádné členy PK (členy Svazu) - žádný poplatek
 • pro přidružené členy (členy Sdružení) – 500,- Kč
 • pro evidované členy – 1000,- Kč
  • do 50 krav - 500,- Kč
  • 51 a více krav - 1 000,- Kč

úhrada: chovatel

2. Poplatky za zápis jednotlivých krav do PK

 • za základní zápis každé krávy do PK při nové přihlášce zemědělského podniku do RCH – jednorázově - 20,- Kč
 • za následný zápis nově otelených jalovic, popř. starších krav do PK – jednorázově - 30,- Kč

úhrada: chovatel

3. Poplatky za zápis býků do PK

 • za zápis býků z domácí produkce i z dovozu, zařazených do přirozené plemenitby (nepřípustná produkce čerstvých i mražených inseminačních dávek pro komerční využití) s typem BB a AB kapa kaseinu. (žádní býci s konfigurací kapa AA, nebo beta A1A1, zapsáni ani vybráni nebudou) - 2500,- Kč
 • domácí a importovaní býci (včetně domácí produkce semene i dovozu semene) neprověření kontrolou dědičnosti nebo oficiální francouzskou GPH zapsáni nebudou
 • za zápis importovaných býků (či dovozu semene) do oddělení M plemenné knihy oddílu A. Podmínkou je kladná prověrka PH z KD na potomstvu, nebo s oficiálně prokázanou GPH s kombinací typu BB kapa kaseinu a současně kombinací A2A2 beta kaseinu, s PH nebo GPH končetin minimálně na hodnotu 0 s, a dále pak prověrka PH nebo GPH pro osvalení dcer (MU) min. na úrovni x + 1 s, nebo min. x +1,5 s pro syntetický jatečný index (SYBO). V extrémních případech, kdy prověrka PH nebo GPH pro osvalení, nebo syntetický jatečný index dosahuje úrovně x + 2 s a více, se k ostatním podmínkám, kromě typu kaseinů nepřihlíží. – 1 500,- Kč
 • za zápis importovaných býků (či dovozu semene) do oddělení M plemenné knihy oddílu A. Podmínkou je kladná prověrka PH z KD na potomstvu, nebo s oficiálně prokázanou GPH s kombinací typu AB kapa kaseinu, nebo kombinací A1A2 beta kaseinu, s PH nebo GPH končetin minimálně na hodnotu 0 s a dále pak prověrka PH nebo GPH pro osvalení dcer (MU) min. na úrovni x + 1 s, nebo min. x +1,5 s pro syntetický jatečný index (SYBO). V extrémních případech, kdy prověrka PH nebo GPH pro osvalení, nebo souhrnný jatečný index dosahuje úrovně x + 2 s a více, se k ostatním podmínkám kromě typu kaseinů nepřihlíží. – 3 000,- Kč
 • za zápis importovaných býků (včetně dovozu semene) kladně prověřených KD na potomstvu nebo s oficiálně prokázanou GPH s kombinací typu BB kapa kaseinu a A2A2 beta kaseinu, končetinami nad hodnotu 0 a min. x + 1 s pro PH kg B - 6 000,- Kč
 • za zápis importovaných býků (včetně dovozu semene) kladně prověřených KD na potomstvu nebo s oficiálně prokázanou GPHs kombinací typu AB kapa kaseinu a A2A2 beta kaseinu, končetinami nad hodnotu 0 a min. x + 1 s pro PH kg B - 9 000,- Kč
 • za zápis importovaných býků (včetně dovozu semene) kladně prověřených KD na potomstvu nebo s oficiálně prokázanou GPH při typu BB kapa kaseinu a A2A2 beta kaseinu, končetinami nad hodnotu 0 a s nižší plemennou hodnotou než je x + 1 s PH kg B - 10 000,- Kč
 • za zápis importovaných býků (včetně dovozu semene) kladně prověřených KD na potomstvu nebo s oficiálně prokázanou GPH při typu AB kapa kaseinu a A2A2 beta kaseinu, končetinami nad hodnotu 0 a s nižší plemennou hodnotou než je x + 1 s PH kg B - 20 000,- Kč
 • importovaní býci (včetně dovozu semene) kladně prověřených KD nebo GPH s kombinací typu AA kappa kaseinu, A1A1 beta kaseinu, nebo s nižší hodnotou než 0 pro končetiny zapsáni nebudou

úhrada vždy majitel býka

 

4. Poplatky za vystavení dokladů a výpisů plemenné knihy

 • za vystavení ZO/POP na plemenice, plem. býčka z ÚRP, embrya, telete a zástavu pro tuzemský prodej - 250,- Kč

úhrada: chovatel

 • za vystavení ZO/POP na plemenné býky - 400,- Kč

úhrada: majitel býka

 • za výpis z PK (VPK) - 50,- Kč

úhrada: chovatel

 • manipulační poplatek za každou žádost o VPK bez ohledu na počet vystavených VPK - 30,- Kč       

úhrada: chovatel

 • převod celého stáda na jiného majitele, pokud tato změna zahrnuje krávy jalovice dle bodu 5.3.2. Řádu PK - 20,- Kč

úhrada: chovatel za 1 krávu nebo jalovici

 

5. Poplatky za zavedení původů do evidence PK 

 • za zavedení původu importované plemenice nebo embrya (včetně 2 generací předků a zavedení původu býka jímž byla plemenice zapuštěna) - 150,- Kč

úhrada: chovatel, majitel embrya

 

6. Automatický převod včetně zavedení původu k novému majiteli při prodeji v ČR     

 • jalovic z plemenného registru nebo embryí, určených k prodeji - 100,- Kč

úhrada: žadatel

 

7. Poplatek za vystavení některého z certifikátů dědičné kvality mléčné produkce      

 • pro chov do 50 ks plemenic - 5000,- Kč
 • pro chov nad 50 ks plemenic – 8000,- Kč

úhrada: žadatel

© Svaz chovatelů normandského skotu z.s.