Šlechtitelský program a chovný cíl normandského plemene

byk.jpg

 

Ve znění schváleném členským shromážděním SCHNS  dne 11.4.2019

CHOVNÝ CÍL A STANDARD

Šlechtění normandského plemene v ČR koordinuje Svaz chovatelů normandského skotu, z.s.

Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují na období nejbližších osmi let, tj. zhruba do roku 2027, s případným výhledem na další období.

1. Výchozí předpoklady     

1.1. Tendence chovu normandského skotu

V evropských zemích je patrné zesilování multifunkčního pojetí významu chovu skotu v celé soustavě zemědělství, ochrany i kultivace životního prostředí.

Normandský skot, který zaujímá především ve Francii významný podíl na celkových stavech skotu a v některých dalších evropských zemích se rozšiřuje, má v tomto procesu nezastupitelné postavení. Svým oboustranným produkčním zaměřením se uplatňuje efektivně ve všech produkčních systémech i oblastech. Velmi výrazné rozšíření doznal pak především v Jižní Americe a nyní se rychle rozšiřuje i do Ameriky Severní, zejména USA a také do Austrálie. Je možno konstatovat, že jeho domestikace a využitelnost je celosvětová.

Strategie a ekonomika chovu normandského plemene vychází z předpokladu, doposud v evropských zemích realizovaného, že masná užitkovost vyrovnává, do značné míry, rozdíl mléčné užitkovosti oproti jednostranně zaměřeným dojným plemenům. Týká se to nejen vlastního výkrmu, jehož parametry jsou shodné se specializovanými masnými plemeny, ale také, nebo především, špičkových kulinářských vlastností masa a výhodného zpeněžování telat a zástavového skotu.

V chovu normandského skotu se budou, jak předpokládáme, stále více prosazovat jeho nejznámější přednosti, což jsou především znaky chovatelské funkčnosti (fitnes). Preferována bude nejvíce dlouhověká výkonnost, plodnost, obsah somatických buněk a průběh porodů, jako předpoklady zefektivnění chovu s potenciálním uplatněním např. i v produkci biopotravin především u pastevních systémů. Stěžejní roli bude hrát mimořádně vysoký obsah bílkovin v mléce s téměř výhradním, pro nejvyšší sýrařskou výtěžnost prokázaným, typem kapa kaseinu BB, případně také preference nezvykle vysoko (cca 70%) zastoupené alely beta kaseinu typu A2 (tzv. "nízkoalergické mléko") u domácích zvířat normandského plemene, jak bylo zjištěno z rozborů jejich DNA.

1.2. Užitkový typ a směry šlechtění

Normandský skot, jako jedno z nejstarších plemen se výborně osvědčil jak ve Francii, tak v řadě dalších zemí pro svoje všestranné produkční využití, menší náročnost, výtečnou konverzi živin z objemné píce, hospodárnost chovu, lehčí porody, výbornou plodnost a přizpůsobivost ve všech výrobních oblastech. Díky velmi klidnému temperamentu a mimořádně snadné ovladatelnosti, může být chován ve všech produkčních směrech, zásadně však v nevazných technologických systémech!

Plemeno bude proto i nadále šlechtěno na kombinovaný užitkový typ, který tvoří společný základ pro využití jak ve stádech dojeného skotu, tak pro výběr zvířat pro specializovaný masný program a případné křížení s výrazně dojným skotem pro zlepšení reprodukčních vlastností.

Zásadní důraz bude kladen v procesu šlechtění na účinné zlepšování kvalitativních parametrů mléka a masa, obsah BB kapa kaseinu, A2 beta keseinu a na soubor vlastností a znaků, které napomáhají snižování nákladů a zvyšování hospodárnosti chovu zejména při podmínkách celkově nižších výrobních vstupů, které se vyskytují obvykle především u ekologických chovů.

Významnou rezervou pro zlepšení celkové efektivnosti chovu skotu je všestranné snižování výrobních nákladů u všech kategorií skotu. Rozhodujícím nástrojem v tomto směru je úroveň řízení jednotlivých chovů.

1.3. Stavy skotu a užitkovost

Na základě posledních výsledků dosažených v KU v roce 2018 u zvířat v PK PNA prvotelky 6333 kg mléka, 4,01 % tuk, 3,59 % bílkovina, věk otelení 27/28, další laktace  7378 kg mléka, 3,99 % tuk, 3,61 % bílkovina, celkově 7069 kg mléka 4,00 % tuk, 3,60 % bílkovina, lze dosažitelnou a efektivní úroveň průměrné mléčné užitkovosti v populaci normandského skotu zatím odhadnout dle výše zmíněných a také zahraničních údajů na cca 6700 – 7 700 kg mléka, a to i přesto, že se normandské plemeno v ČR zatím stále ještě domestikuje a hledá svoje nejefektivnější využití. Vývoj užitkovosti bude především odvislý od skutečnosti, v jakých stádech bude normandský skot chován, zda v holštýnských, českých strakatých, či případně bude-li držen v samostatných stádech. Potom bude záležet, zda převážně v EKO chovech či konvenčních a zda s vlastním zpracováním produkce, či bez něj.

Snaha po zvyšování mléčných složek a sýrařské výtěžnosti mléčných bílkovin z mléka je určitými mlékárnami postupně více a více oceňována, proto může být důležitým stimulem k určitému rozvoji normandského plemene a zvýšení počtu chovaných dojnic, pravděpodobně však spíše na úkor holštýnského skotu v jehož stádech, pro stejný rámec, by mohlo být též toto plemeno, rovněž jako čistokrevné, chováno.

Předpokládá se, že stavy krav plemene se budou pomalu zvyšovat. Protože však jde v ČR o historicky nové plemeno, je těžké odhadnout na jaké výši se stavy mohou ustálit. Plemeno by mohlo být lehce konkurenční spíše holštýnskému skotu v jehož některých stádech by mohlo být dobře využitelné ke zlepšování ekonomiky chovu, především pak v nasávacích oblastech mlékáren, které produkují sýry, a to při zvyšování mléčných složek a obsahu BB kapa kaseinu a A2A2 beta kaseinu v prodávaném mléce.

Z toho reálně předpokládaný cíl:

 • zapojeno v kontrole mléčné užitkovosti 98 – 100 % krav
 • zapsáno v PK 90 – 100 % krav
 • aktivní populace (hrubý odhad a předpoklad) cca 1000 - 3000 krav

2. Chovný cíl a standard plemene

2.1. Hlavní směry chovného cíle

Hlavním cílem pro nejbližších 8 let je ustavení, zachování a postupná stabilizace plemena v ČR při jeho vyrovnané (intenzivní i extenzivní), ale vždy hospodárné produkci mléka a masa nejvyšší kvality, dosahované za přiměřených nákladů. Tyto požadavky charakterizuje:

Kombinovaný užitkový typ se zvýrazněnou produkcí mléčné bílkoviny a velmi dobrou zmasilostí.

Zdůraznění kvalitativních ukazatelů produkce, zejména:

 • u mléka – obsah bílkovin, BB kapa kasein, A2A2 beta kasein, počet somatických buněk
 • u jatečního skotu – zatřídění podle systému SEUROP převážně do tříd E a U, jemný marbling

Zdůraznění ukazatelů chovné užitkovosti, zejména: dlouhověká výkonnost, výborná plodnost, snadné porody, hospodárný odchov, adaptabilita, klidný temperament, pastevní schopnosti

Pevná konstituce a dobrý zdravotní stav, zejména mléčné žlázy a nejvíce končetin

Harmonické a funkční utváření tělesných partií: na prvním místě končetiny, větší tělesný rámec, dobře utvářené vemeno, výborné osvalení, šířkové i hloubkové rozměry.

Střední ranost.

2.2. Základní parametry chovného cíle

 • Mléčná užitkovost
 • prvotelek 6 000 – 7 000 kg
 • dospělých krav 7 500 – 8 500 kg
 • obsah bílkovin v mléce nejméně 3,6 %
 • obsah tuku v mléce 4,1 – 4,2 %
 • produkční využití dojnic 5 laktací
 • poměr obsahu bílkovin a tuku v mléce 1 : 1,14
 • Masná užitkovost

 • denní přírůstek ve výkrmu býků 1 300 g a vyšší
 • jateční výtěžnost žírných býků 59 - 60 %
 • Ranost

 • věk při 1. zapuštění 16 – 20 měsíců
 • věk při 1. otelení 26 – 29 měsíců
 • Plodnost

 • servis perioda do 100 dní
 • inseminační index do 1,8
 • březost po I. inseminaci – jalovice 60 – 70 %, krávy 50 – 60 %
 • mezidobí 380 – 390 dní

2.3. Standard plemene

 • hmotnost jalovic ve věku 12 měsíců 315– 350 kg
 • hmotnost jalovic při 1. zapuštění 430 – 450kg
 • hmotnost v dospělosti – krav 650 – 850 kg
 • býků 1 200 – 1 300 kg
 • výška v kříži dospělých – krav 142– 145m
 • býků 152 – 160 cm

3. Selekční program

3.1. Matky býků

Pro zatím velmi nízký počet čistokrevných normandských zvířat v ČR je současně prakticky nemožné si představit ucelený selekční program bez nejužší spolupráce s některými ostatními normandskými svazy, především pak s francouzským UPRA Normande a dále s francouzskou výkonnou selekční organizací provádějící též testaci a genomování plemenných býků l´Organisme de Sélection en race Normande.

Selekční kritéria a hranice pro výběr matek býků:

Hlavní:

 • PH kg bílkovin min.`x + 2 s
 • PH % bílkovin min. 0,00
 • obsah bílkovin min. 3,6% výjimečně 3,5% za prvních 100 dní I. laktace min. 3,4 %
 • hodnocení zevnějšku za užitkový typ a vemeno min. 80 b. (G+)
 • dojitelnost APMV (stabilizační selekce) min. 1,9
 • minimální výška v kříži – na I. laktaci 136 cm – na II. a další laktaci 140 cm
 • maximální výška v kříži 148 cm
 • obvod hrudníku – na I.laktaci 195 cm – na II.a další laktaci 200 cm
 • pravidelné zabřezávání (individuální posouzení úrovně tohoto znaku vzhledem k průměru stáda a využití plemenice pro ET)

Doplňující:

 • poměr obsahu bílkovin a tuku do 1 : 1,15
 • produkce bílkovin v kg:
 • za prvních 100 dnů I. laktace min. 100 kg
 • za I. laktaci min. 230 kg
 • za II. laktaci min. 260 kg
 • za III. laktaci min. 280 kg

Hodnocení zevnějšku provádí nezávislí a proškolení bonitéři.
Výběr matek býků provádí pracovníci Svazu nebo pracovníci oprávněných osob vždy za účasti chovatele.
Za matky býků se nevybírají krávy s plemennou příslušností N3, zařazené do oddílu plemenné knihy PNB.
Špičkové matky býků, popř. jalovice s vynikající rodokmenovou hodnotou, se doporučuje využít pro ET.

3.2. Otcové býků

Vzhledem k malému počtu čistokrevných samičích normandských zvířat v ČR se klasická domácí testace nebude provádět. Pro nejbližších 8 let se proto nabízí a doporučuje použití importovaného spermatu býků pravděpodobně francouzské provenience, ať už prověřených na dcerách, nebo odhadnutých genomicky a to dle případné individuální potřeby.

Selekční kritéria a hranice pro výběr otců býků prověřených na dcerách, nebo genomicky

 • PH kg bílkovin (opakovatelnost min. 65 %) min. `x + 2 s v zemi prověření
 • PH % bílkovin min. -0,10 v zemi prověření
 • RPH pro obsah somatických buněk min. -0,1 s v zemi prověření
 • RPH plodnosti min. -0,4 s v zemi prověření
 • Typ kapa kaseinu BB
 • Typ beta kaseinu A2A2

Popis a hodnocení zevnějšku potomstva provádí nezávislí bonitéři.

Výběr býků se provádí na základě odhadnutých plemenných hodnot v zemi testace.

3.3. Produkce a výběr býků do přirozené plemenitby

Pro účely přirozené plemenitby, a to jak čistokrevné, tak pro křížení s dalšími plemeny, především pak masnými, mohou být býci vybíráni též z chovu v jednom roce jejich věku výběrovou komisí svazu a to na základě následujících kritérií – plnokrevný původ (N1 = 4. generace a výše), posouzení exterieru boniterem (G a lepší), růst, vývin a osvalení odpovídající věku, dobrý zdravotní stav, kapa kasein typu BB či AB, beta kasein A2A2 či A2A1.

Selekční kritéria a hranice pro výběr býků do plemenitby:

 • průměrný denní přírůstek v období odchovu (1,200 kg/den) hodnocený ve stáji ve věku jednoho roku býka.
 • výška v kříži min. 128 cm
 • výsledná třída hodnocení zevnějšku dobrá (G) a vyšší, s tím, že buď tělesná stavba nebo končetiny mohou být hodnoceny jako vyhovující (F)
 • dobrý zdravotní stav a prokázaná způsobilost k plemenitbě
 • kappa kasein BB, výjimečně AB, beta kasein A2A2, výjimečně A2A1
 • plnokrevný původ (min. 4.generace, nebo import z FR, tj. zápis do francouzské PK je podmínkou)

3.4. Testovací připařování

Pro následujících 8 let se nepředpokládá domácí testovací připařování.

Semeno býků nenatestovaných a býků neodhadnutých v PH alespoň genomickou metodou, nelze pro inseminaci v ČR použít.

Lze použít pouze mladých býků odhadnutých v PH na francouzské populaci, kteří svým genomickým odhadem PH současně splňují kritéria pro výběr komplexně prověřených býků zlepšovatelů k nasazení, viz bod 3.5

3.5. Výběr komplexně prověřených býků zlepšovatelů k opakovanému nasazení ve stádech

Doporučená selekční kriteria a hranice pro výběr býků zlepšovatelů k opakovanému nasazení do stád:

 • PH nebo GPH kg bílkovin (opakovatelnost min. 65 %) min. x + 1 s
 • PH nebo GPH % bílkovin min. -0,20 (-0,30 schválit ŠK)
 • Osvalení ve Francii PH nebo GPH osvalení min. -1,2
 • plodnost dcer ve Francii PH nebo GPH min. -1,0
 • Typ kappa kaseinu BB (AB výjimečně, musí schválit ŠK)
 • Typ beta kaseinu A2A2 (A2A1 výjimečně, musí schválit ŠK)
 • Kvalita končetin ve Francii PH nebo GPH min. +0,5
 • Snadnost porodů pouze lehčí ve Francii PH nebo GPH min. 88

Při výběru býků k nasazení se přihlíží k podílu B : T u hodnocených dcer, který by neměl být vyšší než 1 : 1,20. Dále se doporučuje, aby byli vybíráni býci prověřeni pouze jako nositelé lehkých porodů (pro francouzskou populaci tento limit představuje hodnotu 88). 

Sperma býků, kteří nesplní podmínku +1 směrodatné odchylky v kg bílkovin v době zápisu do PK (pro francouzskou populaci to představuje limit PH nebo GPH + 14 kg bílkovin) budou znevýhodněni při zápisu do PK normandského skotu zařazením do cenové třídy býků neprověřených v KD nebo GPH.

4. Selekce ve stádech

V rámci jednotlivých stád je žádoucí vyšší stupeň unifikace vlastností a znaků, která usnadňuje selekci a připařování ve stádě.

Pro zajištění takového modelu selekce je žádoucí definování konkrétního cíle šlechtění ve stádě a dále:

Na úseku připařování:

 • Především skupinové(liniové), výjimečně individuální připařování a volba vhodného plemeníka – korektora
 • použití TOP vynikajících připařovaných plemeníků bude omezené pouze dostupností jejich spermatu

Na úseku selekce:

 • rozhodující etapu selekce soustředit na období celé prvé laktace (305 denní laktace) a především pak na počátek druhé laktace (prvních 100 dnů)
 • stanovit minimální kritéria chovu pro výběr prvotelek, a především pak dojnic na druhé laktaci do stáda dojených krav (zde zohlednit pozdnost plemene)
 • využívat účelně prvotelky či dojnice na druhé laktaci vyřazené z reprodukce dojeného stáda pro prodej plemenných zvířat do jiných chovů nebo pro doplňování stáda bez tržní produkce v rámci masného programu vlastního chovu
 • k tomu účelu zvýšit intenzitu odchovu a zapouštění jalovic na co nejvyšší míru, alespoň 38 % ze stavu dojených krav

5. Masný program normandského skotu

Normandský skot kombinovaného užitkového typu je ve světě využíván v systému dojeného i masného skotu. Normandské plemeno je dlouhodobě šlechtěno, vedle mléčné užitkovosti, i na užitkovost masnou a dosahuje v ukazatelích masné užitkovosti výborných výsledků, zcela srovnatelných s některými masnými plemeny a jejich kříženci. Rozhodujícími ukazateli v tomto směru jsou: růstová schopnost, tělesný rámec, jateční výtěžnost, schopnost výkrmu býků do vyšší porážkové hmotnosti, a nižší podíl kostí. Zvláště vynikající kvalita je normandskému masu přisuzována u typu mramorování a křehkosti, které souvisí s kulinářskou kvalitou hovězího masa vůbec. Kupříkladu ve Francii je v obchodech maso z normandských zvířat opatřeno speciální známkou nejvyšší kvality FQRN. Normandský skot umožňuje zaměřit výrobu, vedle prvořadé mléčné užitkovosti, i na produkci zástavového skotu nebo žír skotu s diferencovanou délkou výkrmu a porážkovou hmotností podle požadavků odběratele. Mimořádných výsledků pokud jde o výši přírůstků a zmasilost lze u nás dosáhnout při použití normandského skotu ke křížení s ryze dojnými plemeny. U kříženců s masnými plemeny pak jde především o výtečný růst a velmi jemné mramorování masa.

5.1. Program šlechtění

Určujícím principem programu zůstane i nadále souběžné šlechtění normandského skotu, jako plemene kombinovaného užitkového zaměření na mléčnou i masnou užitkovost a na hlavní ukazatele funkční užitkovosti, společné pro oba užitkové směry.

Selekční program se bude i nadále opírat jak o výběr pozitivně prověřených býků na masnou užitkovost v rámci komplexního testování, tak o záměrné připařování a produkci býků masného typu pro inseminaci i přirozenou plemenitbu.

Pro účely záměrné produkce býků masného typu se vybírají:

 • Matky býků z dojené populace krav z chovů, které jsou dlouhodobě zapojeny do kontroly dědičnosti zdraví, vykazují dobré parametry reprodukce a jsou typově vyrovnané. Hlediskem výběru bude zejména užitkový typ, osvalení, tělesný rámec a plemenná příslušnost (výlučně N1- N 2). Přihlíží se k výsledkům KD masné užitkovosti otce a otce matky.
 • Otcové býků jak z komplexně prověřených býků, tak z býků výrazných zlepšovatelů masné užitkovosti.

5.2. Podmínky vlastní užitkovosti k výběru masných býků do oddílu A PK, oddělení M (masní)

5.2.1. Podmínky pro výběr prověřených, či genomicky odhadnutých normandských býků a jejich spermatu
 • Kladná prověrka PH nebo GPH končetin min. x = 0 a lepší
 • Kladná prověrka PH nebo GPH pro osvalení dcer min. x + 1 s, nebo jatečnou hodnotu (SYBO) x + 1,5 s
 • Kladná prověrka PH nebo GPH pro rámec těla min. x = 0 a lepší
 • Snadnost porodů PH nebo GPH min. 88
 • Typ kappa kaseinu BB (AB výjimečně, musí schválit ŠK)
 • Typ beta kaseinu A2A2 (A2A1 výjimečně, musí schválit ŠK)
 • v případě, kdy PH, nebo GPH pro osvalení dcer, nebo pro jatečnou hodnotu (SYBO) dosahuje špičkových x + 2 s, tak se k ostatním podmínkám mimo typu kaseinů nemusí přihlížet
5.2.2. Podmínky pro výběr domácích normandských býků do přirozené plemenitby
 • Hlavním ukazatelem pro selekci býků na masnou užitkovost do přirozené plemenitby zůstává i nadále hodnocení hmotnosti a posouzení průměrného denního přírůstku v období růstu (0 – 365 dní) a tělesných rozměrů - stavby těla. Dále jsou to požadavky na hodnocení užitkového typu, kapacity těla, končetin a utváření zádě.
 • plemenná příslušnost výhradně N1 a otec zařazen do oddílu A PK, oddělení M
 • Matky býků jsou z dojené populace krav z chovů, které jsou zapojeny do kontroly užitkovosti, dědičnosti zdraví, vykazují dobré parametry reprodukce a jsou typově vyrovnané. Hlediskem výběru je zejména užitkový typ, osvalení, tělesný rámec a plemenná příslušnost (výlučně N1). Přihlíží se k výsledkům KD masné užitkovosti jejího otce.
 • Kapa kasein BB, výjimečně AB
 • Beta kasein A2A2, výjimečně A2A1

5.3. Závěr

Cílem zpřesnění metod testování, selekce a záměrného připařování je systematické zlepšování komponenty masné užitkovosti v rámci komplexního šlechtitelského programu plemene kombinovaného produkčního zaměření a širší, kvalitativně zdůvodněné využití produktů šlechtění a testování normandského skotu i v systému chovu krav bez tržní produkce mléka.

6. Vývoj metodických postupů testování, hodnocení a selekce

Základní metodické postupy testování a posuzování a odhadu plemenné hodnoty jsou stanoveny vyhláškou MZe.

V průběhu nejbližších pěti let se předpokládá, že základní metodické postupy KU a ZD, odvozené z mezinárodních uzancí a postupy testování na ukazatele masné užitkovosti se nebudou v zásadě měnit. O dílčích úpravách, podle aktuálních poznatků, rozhodne Svaz.

7. Způsob vyhodnocování výsledků šlechtění plemene

Rada PK, jako pracovní orgán Svazu pro řízení PK a šlechtitelského programu, hodnotí na všech svých zasedáních postup a výsledky realizace šlechtitelského programu v průběhu roku. Na tomto podkladě přijímá Svaz opatření a zpřesňuje metodické postupy k usměrnění, popř. korekci šlechtitelského postupu.

Komplexní vyhodnocení realizace šlechtitelského procesu za uplynulý rok a porovnání dlouhodobého vývoje zpracovává Svaz formou ročenky zveřejňované obvykle na webové stránce www.normande.cz. Tento web je otevřený nejen všem členům PK a všem zainteresovaným chovatelským organizacím, ale je i veřejně přístupný.

Podrobný výklad výsledků je součástí programu každoročního členského shromáždění, odborných seminářů pořádaných Svazem nebo zájmovými organizacemi na různých úrovních.

8. Obecná ustanovení

S výjimkami z ustanovení a parametrů šlechtitelského programu tento program nepočítá. Pokud by se potřeba výjimky z nepředpokládatelných důvodů přeci jen nějaká závažná vyskytla, může ji povolit v zásadě jen šlechtitelská komise Svazu, a to v písemném zápisu z jednání s patřičným zdůvodněním a navržením případného dodatku ke šlechtitelskému programu. Výjimky mohou být uplatněny pouze ve zcela zdůvodněných případech, kdy je účelné přihlédnout k vynikající úrovni některé z hlavních vlastností, popř. při zdůvodněných odchylkách od stanovených parametrů u dalších vlastností.

© Svaz chovatelů normandského skotu, z.s.