Řád plemenné knihy normandského skotu

mauritanie.jpg

 

Ve znění schváleném členským shromážděním SCHNS dne 11.4.2019

1. Základní východiska řádu plemenné knihy

1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (dále jen zákon), vyhláška MZe ČR č. 471/2000 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona (dále jen vyhláška) ve znění právních předpisů, které je nahrazují nebo doplňují a stanovy Svazu chovatelů normandského skotu, z.s.

1.2. Řád PK byl zpracován v souladu s příslušnými závaznými směrnicemi a rozhodnutími rady a komise Evropské Unie. Respektuje pravidla a doporučení mezinárodních sdružení chovatelů normandského skotu, jichž je Svaz členem. Zakládá v tomto směru systém PK rovnocenný systémům platným v členských zemích společenství a vytváří tak předpoklady pro srovnatelnost, obecné uznávání výsledků a produktů domácího šlechtění a mezinárodní výměnu genofondu.

2. Účel plemenné knihy a jeho naplňování

2.1. Účelem PK je zachování normandského plemene a dále cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně populace normandského skotu v žádoucím směru, v zájmu zvyšování výkonnosti, hospodárnosti a konkurenční schopnosti jednotlivých chovů i plemene jako celku.

2.2. Pro naplnění tohoto účelu Svaz, který je ze zákona, na základě uznání uděleného Ministerstvem zemědělství ČR (dále jen MZe), nositelem PK, sám nebo v součinnosti s jinými organizacemi zejména:

 • stanoví a aktualizuje chovný cíl a standard plemene, program a metody šlechtění a rozsah a metody zjišťování a testování vlastností a znaků a odhadu plemenné hodnoty v rámci celého plemene
 • usměrňuje, koordinuje, popř. zajišťuje jejich realizaci, hodnotí průběh a vývoj plemene
 • registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK a odpovídá za vedení PK
 • registruje původ a hodnotu plemenných zvířat a vydává potvrzení o jejich původu a hodnotách, dále jen zootechnické osvědčení (ZO), neboli zootechnický certifikát, dříve POP.
 • stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat určených ke kvalitativní reprodukci populace, provádí výběry plemeníků a podílí se na výběru plemenic
 • navazuje a udržuje styky se zahraničními organizacemi obdobného poslání
 • zveřejňuje informace o stavu a výsledcích PK a hodnotách vybraných kategorií zvířat a chovů.
 • vyhodnocuje realizaci šlechtitelského programu plemene a zveřejňuje výsledky

3. Vedení plemenné knihy

3.1. V rámci ČR je zřízena a vedena jedna společná PK normandského skotu. Jejím nositelem je Svaz chovatelů normandského skotu, z.s.  IČO 26614588 (dále jen Svaz), jako uznané chovatelské sdružení ve smyslu zákona. Technické vedení PK zajišťuje, podle ustanovení tohoto řádu a pokynů Svazu, Českomoravská společnost chovatelů a.s. (dále jen ČMSCH).

3.2. PK celého plemene je vedena formou počítačové databáze v ústředním počítači a průběžně aktualizována přebíráním dat z centrální databanky skotu. Forma kartoték nebo registrů má stejnou platnost, pokud zajišťuje průběžnou aktualizaci.

3.3. Správa, údržba a aktualizace software PK je zajišťována ústředně, v návaznosti na vedení centrální databanky. Změny software je možno provádět jen se souhlasem Svazu.

4. Členění plemenné knihy

4.1. PK normandského skotu se člení:

4.1.1. vnitřně na:

 • oddíly – podle doloženého původu jednotlivých zvířat, popřípadě
 • oddělení – v rámci hlavního oddílu PK podle určených kriterií

4.1.2. funkčně na:

 • rejstřík chovů (dále jen RCH) – pro evidenci chovů v PK
 • plemennou knihu dospělých zvířat (dále jen PK) – pro zápis jednotlivých býků a krav
 • plemenný registr (dále jen PR) – pro registraci potomstva zvířat zapsaných v PK

4.2. V rejstříku chovů jsou evidovány všechny chovy, které se přihlásí ke členství v PK za podmínek uvedených v odst. 5.1. řádu. Zrušené chovy nebo chovy se změněnou identifikací jsou evidovány s odpovídajícím vyznačením změny.

4.3. PK se vede samostatně pro býky, krávy a jejich potomstvo z chovů evidovaných v RCH. Zapisují se do ní jednotlivá zvířata na základě přihlášky jejich majitele, držitele, popř. majitele semene, samičích buněk nebo embryí (dále jen majitel). Podmínky pro zápis býků a krav do příslušných oddílů PK jsou uvedeny v článku 5. tohoto řádu.

4.4. V plemenném registru je registrováno potomstvo býků a krav zapsaných v PK z chovů evidovaných v době narození telete v RCH.

4.5. Jednotlivá zvířata, jsou v době zápisu do PK nebo registrace v PR začleňována podle svého genotypu a dalších hledisek do některého z oddílů označovaných písmeny A,B,C. Oddíl A tvoří hlavní oddíl PK, oddíly B a C přípravné oddíly PK.

4.6. Zvláštní funkční, popř. kvalitativní skupinu PK mohou tvořit elitní zvířata (např. otcové a matky býků, dlouhovýkonné krávy, zvířata s mimořádnou hodnotou). Jsou vybírána podle kritérií stanovených a aktualizovaných Svazem a označována v záznamech PK způsobem Svazem určeným, netvoří však samostatný oddíl PK.

4.7. Samostatnou evidenční skupinu tvoří plemenná zvířata zapsaná do PK v zahraničí, která jsou uvedena v původech dovezených zvířat, spermatu a embryí a nebyla sama použita k plemenitbě v ČR.

5. Podmínky pro zápis a způsob zápisu do plemenné knihy

Podmínky pro zápis a způsob zápisu do PK se řídí ustanoveními tohoto řádu a rozhodnutími Svazu.

5.1. Chovy

5.1.1. Rejstřík chovů

Chovy jsou evidovány v PK na základě závazné přihlášky majitele a záznamu v rejstříku chovů. Za chov evidovaný v PK se považuje soubor krav stejného plemene jednoho majitele, ustájených v jedné stáji nebo souboru stájí jedné farmy a přihlášených do PK, samostatně vedený ve jmenovce chovů pro kontrolu užitkovosti (dále jen KU). Evidence chovu v PK zůstává zachována i pro nástupnickou organizaci, pokud se nemění číslo ve jmenovce chovů KU. Svaz může ze závažných důvodů (např. zdravotní stav, hrubé závady evidence nebo označování zvířat, jednání v rozporu se zákonnými předpisy a tímto řádem, neplnění závazků, zejména při testování a úhradě poplatků apod.) odmítnout, zrušit nebo pozastavit evidenci v rejstříku chovů.

5.1.2. Všeobecné podmínky pro evidenci chovů v RCH

Podmínkou pro evidenci chovu v RCH je zejména:

a) zapojení chovu do kontroly užitkovosti dle metody A
b) řádné vedení a uchovávání předepsaných dokladů podle závazných právních předpisů a pokynů pro vedení evidence skotu
c) řádné a včasné označování zvířat trvalými ušními známkami podle ustanovení vyhlášky MZe č. 134/2001 Sb. o označování a evidenci skotu, ovcí a koz
d) ověřování původu zvířat podle ustanovení odst. 9. tohoto řádu
e) provádění zkoušek dojitelnosti, popř. dalších zkoušek v rozsahu určeném šlechtitelským programem
f) účast na oficiálním programu testovacího připařování a hodnocení potomstva testovaných býků v rozsahu stanoveném šlechtitelským programem plemene
g) umožnit posouzení a dohlídky v chovu orgánům PK a předkládat jim požadované doklady

5.2. Býci

5.2.1. Zápis do PK

Do plemenné knihy se zapisují:

a) plemenní býci, včetně importovaných, do 24 měsíců věku, vybraní v ČR pro inseminaci pouze na základě genomicky stanovených PH na francouzské populaci jejichž GPH splňují podmínky stanovené Svazem pro nasazení býků v ČR, nebo domácí býci pro přirozenou plemenitbu,
b) plemenní býci se známou plemennou hodnotou, ať již odhadnutou na dcerách, nebo genomicky dle DNA, jejichž sperma bylo dovezeno ze zahraničí, a kteří splňují podmínky stanovené Svazem pro opakované nasazení býků v ČR.

Býci se zapisují do PK jednotlivě, na základě přihlášky majitele a dokladů uvedených v odst.5.2.2. Býci, jejichž použití není v souladu s programem a cíli šlechtění plemene mohou být do PK zapsáni jen výjimečně, na základě individuálního posouzení a rozhodnutí Svazu. Zápis do PK má trvalou platnost. Při zápisu se býci začlení, podle podmínek uvedených v odst. 5.2.3., do odpovídajícího oddílu a oddělení PK a je jim přiděleno číslo PK. Zápis do PK je podmínkou pro přidělení státního registru.

5.2.2. Všeobecné podmínky pro zápis do PK

Pro zápis býků do PK je nutno doložit příslušnost k normandskému plemeni dokladovanou na ZO/POP.

a) ZO/POP býka vystavené domácí nebo zahraniční organizací PK se třemi generacemi předků a údaji o jejich užitkovosti, resp. plemenné hodnotě; u dovezených býků (resp. dovezeného semene býků) i výsledky vlastní plemenné hodnoty odhadnuté na dcerách nebo genomicky dle DNA.
b) ověření původu podle odst. 9. řádu a u importovaného spermatu genotyp DNA ve formě mikrosatelitů, nebo SNP.
c) doklad o výběru býka k přirozené plemenitbě jak u býků z domácí produkce, tak i z dovozu

5.2.3. Podmínky pro zápis do oddílů a oddělení PK

Pro zápis býků do příslušných oddílů a oddělení PK platí tyto podmínky:

Hlavní oddíly

Oddíl A:

 • plemenná příslušnost N1 (odst. 7.2. řádu)
 • rodiče a prarodiče zapsáni v hlavním oddílu PK stejného plemene v ČR nebo v zahraničí

Oddělení M: 

Do tohoto oddělení může být zapsán býk normandského plemene zapsaný v rámci hlavního oddílu PNA  s  převažujícími, respektive výraznými znaky masné užitkovosti (podmínky zápisu do oddělení M jsou konkrétně stanoveny v pokynech Finančního řádu PK)

5.3. Krávy

5.3.1. Zápis do PK

Do PK se zapisují zpravidla všechny krávy v chovu evidovaném v RCH s výjimkou krav, které majitel ze zápisu jmenovitě vyloučil. Vyloučení nežádoucích krav je možno provést jejich označením v evidenci KU nejpozději ve třetím kontrolním údobí po otelení.

Zápis krav do PK probíhá ve třech formách:

a) základní zápis celého stavu krav v chovech nově evidovaných v RCH podle podmínek uvedených v odst. 5.3.2., písm. a)
b) základní zápis jednotlivých krav v chovech evidovaných v PK, které pocházejí z chovů neevidovaných v RCH podle podmínek uvedených v odst. 5.3.2., písm. a)
c) průběžný zápis krav nově zařazených do PK po otelení převodem z PR z vlastního nebo jiného chovu evidovaného v RCH za podmínek uvedených v odst. 5.3.2., písm. b).

Zápis do PK má trvalou platnost.

Začlenění do odpovídajícího oddílu PK se řídí podmínkami uvedenými v odst. 5.3.3. Začlenění lze měnit jen na základě prokazatelných změn skutečností, které rozhodly o předchozím začlenění.

5.3.2. Všeobecné podmínky pro zápis do PK

Do PK se zapisují krávy normandského plemene, popř. importované plemenice prokazatelně normandské, mající některého z předků jak v otcovské, tak i v mateřské větvi zapsaného ve francouzské normandské plemenné knize.

Podklady pro zápis krav a jejich zařazení do oddílů PK (odst. 5.3.3.) se získávají:

a) při základním zápisu celého stavu nebo jednotlivých krav (odst. 5.3.1., písm. a) a b) ) – z evidence KU, popř. u importovaných plemenic či embryí z ověřených ZO/POP
b) při průběžném zápisu krav (odst. 5.3.1., písm. c):

pocházejících z chovu stejného majitele evidovaného v RCH - automaticky z PR tohoto chovu s výjimkou krav, které majitel vyloučil (odst. 5.3.1 )
získané nákupem jalovic z chovu jiného majitele evidovaného v RCH – na základě ZO/POP vydaného Svazem
získané importem plemenic ze zahraničí – na základě ZO/POP vydaného příslušným zahraničním svazem a zavedení původu do evidence PK.

Za chov stejného majitele se k tomuto účelu považuje i vyčleněný chov, který vznikl převodem v rámci transformace, právního nástupnictví, restitucí apod. pokud je evidován v RCH. Plemenice přesunuté z neevidovaných chovů nebo jalovice získané nákupem, popř. převodem z jiného chovu evidovaného v RCH bez ZO/POP vydaného Svazem (s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci), mohou být zapsány pouze v oddílu C.

5.3.3. Podmínky pro zápis do oddílů a oddělení PK

Pro zápis krav do příslušných oddílů a oddělení PK platí tyto podmínky:

Hlavní oddíl

Oddíl A:

 • plemenná příslušnost N1 (odst. 7.2. řádu)
 • rodiče a prarodiče zapsáni v hlavním oddílu plemenné knihy stejného plemene v ČR nebo v zahraničí
 • jeden z prarodičů z matčiny strany může být zapsán v PK jiného plemene, konkrétně holštýnského, montbeliardského, simmentálského či českého strakatého, musí však vykazovat alespoň 50% podíl N krve

Přípravné oddíly

Oddíl B:

 • plemenná příslušnost N2 (odst. 7.2. řádu)
 • rodiče zapsáni v hlavním oddílu PK stejného plemene v ČR nebo v zahraničí
 • matka může být zapsána v PK jiného plemene, konkrétně holštýnského, montbeliardského, simmentalského či českého strakatého, jerzeyského, brown swiss, musí však vykazovat alespoň 50% podíl N krve
 • nebo plemenná příslušnost N1, pokud kráva nesplňuje některé podmínky pro zápis do oddílu A, ale rodiče jsou zapsáni v PK stejného plemene odd. A

Oddíl C:

 • plemenná příslušnost N3 (odst. 7.2. řádu)
 • jeden z rodičů musí být zapsán v hlavním oddílu PK stejného plemene v ČR nebo v zahraničí
 • není-li ověřen či znám původ, pak kráva musí jasně vykazovat znaky typické pro normandské plemeno

5.3.4. Zařazení do oddílů PK se upřesňuje vždy po získání nových, s tím souvisejících skutečností.

5.4. Potomstvo

5.4.1. Registrace v plemenném registru

V PR je registrováno potomstvo krav a býků zapsaných v PK normandského plemene v tomto rozsahu:

a) veškeré samičí potomstvo až do doby:

 • zápisu plemenice do PK po otelení, avšak nejvýše do 4 let věku
 • vyřazení zvířete z chovu

b) veškeré samčí potomstvo až do doby:

 • výběru a zařazení do plemenitby
 • vyřazení v průběhu odchovu
 • exportu telat, zástavového skotu nebo vykrmených býků
 • ukončení výkrmu a prodeji na jatka

Importované jalovice jsou v chovech evidovaných v RCH registrovány v PR samostatně, na podkladě POP předloženého majitelem a zavedeného původu do centrální databanky, až do doby převodu do PK nebo vyřazení z chovu.

5.4.2. Všeobecné podmínky pro registraci v PR

V PR jsou registrována zvířata, která:

 • se narodila v chovech evidovaných v RCH a pochází po rodičích zapsaných v PK
 • jsou řádně označena podle ustanovení článku 8 tohoto řádu
 • mají ověřený původ podle ustanovení článku 9 tohoto řádu
 • U zvířat získaných nákupem z chovu evidovaného v PK jiného majitele se údaje v PR převádějí pouze na základě ZO/POP vydaného Svazem.

5.4.3. Zařazení do oddílů se řídí stejnými podmínkami jako u býků (5.2.3.) a krav (5.3.3.). Zařazení do oddílů PK se upřesňuje vždy po získání nových, s tím souvisejících skutečností.

5.5. Kontinuita údajů

V důsledku skutečnosti, že data uložená v centrální databance zahrnují řadu údajů potřebných pro PK, platí tato ustanovení řádu PK:

5.5.1. data z kontroly užitkovosti, dědičnosti, reprodukce a další evidence uložená v databance, popř. vedená v chovech, slouží jako data potřebná pro zápis, vedení a doplňování PK podle tohoto řádu, při splnění podmínek pro zápis zvířat uvedených v odst. 5.2., 5.3. a 5.4.

5.5.2. od krav nově zapsaných do PK bude evidováno v PR pouze potomstvo narozené po datu registrace chovu v RCH a zápisu krav do PK

6. Formy registrace chovů (členství v PK)

Chovy jsou v PK registrovány jako řádné, přidružené nebo evidované, podle zájmu chovatele a stupně jeho účasti na realizaci programu šlechtění.

6.1. Registrace v plemenné knize je podmíněna:

a) písemnou přihláškou k registraci v PK
b) úhradou registračního poplatku
c) závazkem k dodržování řádu PK

6.2. Chovy registrované v PK, které jsou členy Svazu, jsou registrovány jako řádné.   Současně také pouze tyto chovy se mohou stát držiteli speciálních certifikátů dědičné kvality mléčné produkce, které garantuje a přiznává, a na druhé straně ale také i odebírá, Svaz.  

Jde o  "Zlatý certifikát kapa kaseinu BB" a "Stříbrný certifikát kapa kaseinu BB".

Podmínky pro získání BB certifikátů:

Zlatý:       Všechna zvířata evidovaná v tomto chovu jsou zařazena do kontroly užitkovosti, jsou vedena v oddílu A plemenné knihy a je u nich prokazatelným způsobem, tj. rozborem DNA z akreditované laboratoře EU, či vyjmenovaných laboratoří z ČR (Laboratoř imunogenetiky při Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Hradišťko pod Medníkem 123), nebo také též prostým výpisem z plemenné knihy na základě jednoduché dědičnosti po obou rodičích majících prokázanou kombinaci alel BB, doloženo minimálně 90% plemenic s kombinací alel kapa kaseinu BB, přičemž zbytek může mít pouze typ AB.

Stříbrný:   Všechna zvířata evidovaná v tomto chovu jsou zařazena do kontroly užitkovosti, jsou vedena v oddílu A plemenné knihy a je u nich prokazatelným způsobem, tj. rozborem DNA z akreditované laboratoře EU, či vyjmenovaných laboratoří z ČR (Laboratoř imunogenetiky při Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Hradišťko pod Medníkem 123), nebo také též prostým výpisem z plemenné knihy na základě jednoduché dědičnosti po obou rodičích majících prokázanou kombinaci alel BB, doloženo minimálně 75% plemenic s kombinací alel kapa kaseinu BB, přičemž zbytek může mít pouze typ AB.

nebo o "Diamantový certifikát beta kaseinu A2A2"

Podmínky pro získání A2A2 certifikátu:

       Diamantový:  Všechna zvířata evidovaná v tomto chovu jsou zařazena do kontroly užitkovosti, jsou vedena v oddílu A, nebo B plemenné knihy a je u nich prokazatelným způsobem, tj. rozborem DNA z akreditované laboratoře EU, či vyjmenovaných laboratoří z ČR (Laboratoř imunogenetiky při Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Hradišťko pod Medníkem 123), nebo také též prostým výpisem z plemenné knihy na základě jednoduché dědičnosti po obou rodičích majících prokázanou kombinaci alel A2A2, doloženo 100% plemenic ve stavu s kombinací alel beta kaseinu A2A2.

       O získání kteréhokoliv z certifikátů žádá chovatel písemně Radu plemenné knihy Svazu a současně poskytne všechny potřebné doklady a podklady k posouzení a vyhodnocení žádosti. Tj. aktuální stav zvířat, zjištěné genotypy kaseinů u zvířat ve stavu, případně u jejich rodičů mají-li oba, nebo v případě je-li potomek po normandském býkovi z inseminace, tak stačí pouze matka, potvrzení o získaných genotypech kaseinů variant BB, nebo A2A2. Uvede, o jaký typ certifikátu žádá.

       Získaný certifikát je nutno každoroční žádostí k datu 1.10. obnovovat. V opačném případě certifikát propadá. K obnovení se však dokládá již jen stav nově přichovaných, případně nakoupených normandských zvířat. U nově přichovaných, které mají matku s doloženou kombinací BB u zlatého a stříbrného, nebo A2A2 u diamantového certifikátu, a současně normandského otce z inseminace, stačí identifikační číslo zvířete z aktstavu, kde je uveden otec i matka. Není již nutno tato zvířata genotypovat na kaseiny.

       Jsou-li výše stanovené podmínky splněny, získává chovatel úřední osvědčení (certifikát) Svazu o dané dědičné kvalitě své mléčné produkce pro případné odběratele. Certifikáty slouží jako oficiální deklarace dědičné kvality produkce a současně podpora pro vyjednávání cenových a obchodních smluvních podmínek s mlékárnami, respektive s konzumenty.     

6.3. Chovy registrované v PK, které jsou členy regionálních sdružení chovatelů jsou registrovány jako přidružené.

6.4. Chovy, které nejsou členem Svazu ani sdružení chovatelů jsou registrovány v PK jako evidované.

6.5. Registrace v PK se zruší na základě vlastního písemného odhlášení chovatele nebo automaticky při zrušení chovu nebo zrušení KU.

7. Definice plemene a kódové označení

7.1. Za normandské plemeno se považují zvířata domácího, či importovaného normanského skotu, jejichž oba předci byli zapsání do plemenných knih normandského skotu v ČR a ve Francii, popř.v dalších zemích chovajících toto plemeno.

7.2. Pro účely zápisu býků a krav do PK, popř. registrace v PR se zvířata začleňují do kategorií označovaných podle genetického podílu normandského skotu, kódem:

N1 – podíl 87,5 - 100 % krve normandského skotu, matka má příslušnost minim. N2

N2 – podíl 75 - 87 % krve normandského skotu

N3 – podíl 50 – 74 % krve normandského skotu.

Pro účely praktického pojmenování pak u normandského skotu rozlišujeme zvířata na plnokrevná, čistokrevná a křížence.

Plnokrevná zvířata jsou v oddílu N1, ale jsou od 4. generace včetně a výše (93,75 % N krve a výše)

Čistokrevná zvířata jsou v oddílu N1, avšak jsou již od 3. generace včetně a výše (87,5 % N krve a výše)

Kříženci jsou zvířata zařazená v ostatních oddílech, tedy N2-N3 (50 - 87 % N krve)

Pro zařazení do kategorie N2 se připouští ostatní podíl krve 25 %, z toho ale musí být minimálně polovina krve jiných dojných plemen (konkrétně holštýnského, montbéliardského, simmentalského, českého strakatého,). Pro zařazení do kategorie N3 se připouští podíl cizí krve 50 %, z toho ale musí být opět minimálně polovina krve zmíněných dojných plemen, nebo není-li znám nebo ověřen původ, pak kráva musí vykazovat jasné známky, typické pro normandské plemeno.

7.3. Kódové označení uvedené v odst. 7.2. se používá ve veškeré plemenářské dokumentaci. Pokud je nelze u zvířete nebo jeho předků přesně identifikovat, je možno použít obecné označení plemene N.

7.4. Ve smyslu ustanovení odst. 5.2.3. a 5.3.3. mohou být zvířata s kódem N1 začleněna do hlavního oddílu PK (oddíl A), při splnění podmínek v těchto odstavcích uvedených. Zvířata s kódem N2 mohou být začleněna pouze do přípravného oddílů PK (odd. B), při splnění podmínek v tomto odstavci uvedených. Zvířata s kódem N3, mohou být začleněna pouze do přípravného oddílů PK (odd. C).

8. Označování skotu v PK

8.1. Veškerý skot v ČR je označován podle vyhlášky MZe č. 134/2001 Sb. jednotným číselným klíčem ušními známkami, přidělovanými k tomu pověřenou organizací. Podle této právní normy je chovatel povinen zajistit označení ušními známkami telata narozená v ČR a to do 72 hodin po otelení. Čísla ušních známek jsou nezaměnitelná, identifikují zvíře po celý život a používají se ve veškeré dokumentaci.

8.2. Číslo ušní známky podle odst. 8.1. platí u krav a jejich potomstva současně jako číslo PK. U býků se přiděluje navíc samostatné číslo PK.

8.3. Importované plemenice jsou označovány podle samostatného ustanovení citované vyhlášky.

8.4. Pro importované býky (semeno) platí, že je jim ponecháno původní jméno a přidělena značka a číslo státního registru podle pořadí zápisu. U býků do inseminace značka NRD a u býků pro přirozenou plemenitbu NRP.

8.5. V původech zvířat (narozených v ČR i importovaných) se uvádí označení importovaných zvířat podle odst. 8.3. a 8.4. a u jejich předků jméno a číslo přidělené v zemi původu.

8.6. Zápis zvířete do PK a jeho zařazení do příslušného oddílu PK se označuje v databance a veškerých záznamech PK trojmístným alfabetickým znakem, kde:

 • prvé písmeno P – značí zápis do PK
 • druhé písmeno N – značí plemennou knihu normandského skotu
 • třetí písmeno A,B,C, – značí zařazení zvířete do příslušného oddílu PK

8.7. Chovy registrované v RCH jsou evidovány pod číslem ústřední evidence uvedeném ve jmenovce chovů KU a doplněném číslem zápisu do RCH.

9. Stanovení a ověřování původu skotu v PK a údajů o jeho hodnotě

9.1. Podkladem pro stanovení původu skotu je „Seznam narozených telat“ vyhotovený počítačem automatizovaně na základě záznamů v průvodním listu skotu, popř. připouštěcím rejstříku vedeném v chovu a hlášení narozených telat.

9.2. Hodnověrnost údajů o zabřeznutí plemenice po býku uvedeném v průvodním listu skotu, popř. v připouštěcím rejstříku a původ telete se ověřují automatizovaně podle „Zásad vedení ústřední evidence při automatizovaném zpracování dat skotu“.

9.3. Zjištěný původ se dále ověřuje podle genetických márkrů u kategorií zvířat a v rozsahu stanoveném v § 12 zákona a v § 29 vyhlášky. Kromě toho může být původ ověřen, na žádost majitele, ČPI, kontrolního orgánu PK nebo osoby oprávněné k provádění inseminace nebo přenosu embryí

 • u plemenic a potomstva narozeného po ET
 • namátkově u telat

U všech býků, matek býků a dárkyň embryí určených k prodeji se vyžaduje genetický typ.

9.4. Pro stanovení původu zvířat, resp. dárců semene a dárkyň samičích buněk a embryí pocházejících a registrovaných v RCH jiných domácích chovů než těch, ve kterých jsou zapisovány, se pro účely zápisu zvířat, resp. jejich potomstva do PK vyžaduje:

 • u býků – ZO/POP s uvedením údajů o třech generacích předků, genetický typ a ověření původu podle genetických markerů
 • u plemenic – ZO/POP s uvedením údajů předků v počtu generací stanoveném pro jednotlivé oddíly PK podle ustanovení odst. 5.3.3.
 • u samičích buněk a embryí – ZO/POP dárkyně se dvěma generacemi předků, genetický typ dárkyně a u embryí kopii ZO/POP otce

Údaje o původu plemenných býků domácího chovu se získávají z ústřední databanky. Všechny doklady o původu musí být potvrzeny Svazem.

9.5. Pro stanovení původu importovaných zvířat, resp. dárců semene a dárkyň samičích buněk a embryí se pro účely zápisu zvířat, resp. jejich potomstva do PK vyžaduje:

 • u býků – ZO/POP se třemi generacemi předků a genetický typ býka
 • u spermatu – kopie ZO/POP se třemi generacemi předků a genetický typ býka
 • u plemenic – ZO/POP se dvěma generacemi předků
 • u březích plemenic – navíc kopie ZO/POP a genetického typu připuštěného býka
 • u samičích buněk a embryí – ZO/POP a genetický typ dárkyně se dvěma generacemi předků a u embryí i kopie ZO/POP otce

Všechny doklady musí být potvrzeny příslušnou organizací země vývozu.

9.6. Údaje o rodokmenové, užitkové a plemenné hodnotě zvířat a údaje o reprodukci se získávají ze záznamů kontroly užitkovosti, dědičnosti a reprodukce uchovávaných v centrální databance; údaje o reprodukci i z evidence vedené v chovech. Způsob zpracování a ověřování těchto údajů je zakotven v programovém řešení příslušných systémů.

10. Potvrzení o původu plemenného skotu respektive "Zootechnické osvědčení" ZO (certifikát)

10.1. Za plemenný skot se považují býci a krávy zapsaní v PK, jejich potomstvo registrované v PR a pro tento účel i samičí buňky a embrya od plemenic zapsaných v PK. Oficiálním dokladem o identitě, původu a hodnotě plemenného skotu je „ZOOTECHNICKÉ OSVĚDČENÍ“ ZO dříve (POP). Vzor ZO podléhá schválení MZe.

10.2. ZO/POP obsahuje, podle ustanovení § 26, odst. 1 vyhlášky, nejméně tyto známé údaje:

 • název a sídlo osoby, která vede plemennou knihu normandského skotu
 • registrační číslo plemenného zvířete v plemenné knize
 • způsob identifikace
 • identifikační číslo plemenného zvířete
 • datum narození plemenného zvířete
 • plemeno, linii
 • pohlaví
 • příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, v jehož chovu se zvíře narodilo
 • příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
 • oboustranný původ nejméně do dvou generací předků, u býků do třech generací
 • výsledky testování a posuzování nebo odhadu plemenné hodnoty zvířete, popř. obou rodičů a prarodičů: tyto údaje lze k ZO přiložit na samostatném dokladu
 • laboratorní číslo, pod kterým je plemenné zvíře vedeno v databázi pro ověřování původu a genetického typu v případech uvedených v článku 9.; tento údaj lze k potvrzení o původu přiložit na samostatném dokladu
 • datum vystavení ZO
 • podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, popř. razítko
 • u březích plemenic datum posledního zapuštění a jméno a číslo býka jímž byla naposled zapuštěna

10.3. ZO/POP na plemenné býky vystavuje Svaz pouze jedenkrát po výběru býka do plemenitby, popř. dovozu semene, současně se zápisem do PK a přidělením státního registru. Originál základního, popř. aktualizovaného ZO se vydává na žádost prodávajícího nebo majitele a je uložen u majitele býka. Pro účely prodeje semene, dokladu o připuštění apod. vystavuje majitel býka nebo osoba určená k vedení státního registru býků, kopii ZO a potvrzuje její shodnost s originálem.

10.4. ZO/POP na plemenné krávy a jalovice, samičí buňky a embrya, popř. na býčky z PR vystavuje Svaz na žádost prodávajícího nebo jím pověřené organizace při každém prodeji, pokud nový majitel nakupuje zvíře jako plemenné.

10.5. Svaz vede přehled o vydaných ZO/POP. Změny, opravy a doplňky v ZO/POP smí provádět jen Svaz, který uchovává data ZO/POP a může v odůvodněných případech vystavit i duplikát ZO/POP.

10.6. Pro ostatní účely (výběr zvířat, nabídky k prodeji, likvidace pojistné události, hodnocení chovů apod.) vystavuje Svaz „Výpis z Plemenné knihy“ (VPK), který však nemá platnost ZO. Výpis se vystavuje na žádost majitele, popř. jím pověřené organizace. Vzor výpisu stanoví Svaz.

11. Orgány plemenné knihy

11.1. Orgánem Svazu pro řízení PK a šlechtitelského programu (podle ustanovení § 22, odst. 1, písm. d, vyhlášky) je Rada PK. Členy Rady PK a jejího předsedu navrhuje Rada Svazu a schvaluje členské shromáždění. Rada PK se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně a řídí se organizačním řádem stanoveným Svazem.

11.2. Činnost a opatření Rady PK schvaluje Rada Svazu.
11.3. Plnění vymezených výkonných a kontrolních funkcí zajišťují v chovech pracovníci Svazu a, na základě zmocnění Svazem, inspektoři pro KU a PK.

12. Finanční řád plemenné knihy

12.1. Vedení PK je účelovou činností vyplývající ze zákona a vykonávanou Svazem za účelem cíleného a efektivního rozvoje celého plemene a ve prospěch členů PK. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a souvisejícími činnostmi vyplývajícími ze zákona a se zajištěním šlechtitelského programu a technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z podpůrných prostředků MZe a z poplatků za vybrané úkony placených majiteli zvířat podle ustanovení § 31 zákona, popř. ze souvisejících aktivit Svazu a organizací pověřených výkonem jednotlivých činností.

12.2. Výši poplatků a způsob hospodaření určuje finanční řád PK, který je nedílnou součástí řádu PK. Finanční řád stanoví a aktualizuje, na návrh Rady PK, Rada Svazu. Zásady finančního řádu a hospodaření PK podléhají schválení členským shromážděním Svazu.

12.3. Svaz může zajišťovat některé činnosti potřebné pro PK a plnění jejích funkcí smluvně s vybranými organizacemi a oprávněnými osobami.

13. Mezinárodní spolupráce

13.1. Svaz, jako nositel PK je garantem PK normandského plemene vůči zahraničí. Z tohoto titulu je členem mezinárodních organizací chovatelů normandského skotu jako je např. „Světový kongres normandského plemene“, popř. dalších specializovaných odborných organizací. Svaz může kolektivním nebo jmenovitým členstvím pověřit i jiné organizace nebo osoby.

13.2. Svaz udržuje přímé kontakty s jednotlivými zahraničními organizacemi PK, zejména při řešení a inovaci metodických, organizačních a technických postupů vedení PK, při vymezení a uznávání podkladů pro mezinárodní obchod s plemennými zvířaty apod.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Svaz vydá Organizační řád Rady PK a po projednání se zainteresovanými orgány a organizacemi metodické a prováděcí pokyny pro jednotlivé činnosti spojené s vedením PK.

14.2. Znění řádu PK vstupuje v platnost dnem uznání chovatelského sdružení - Svazu chovatelů normandského skotu Ministerstvem zemědělství.  

 

© Svaz chovatelů normandského skotu, z.s.