Řád plemenné knihy normandského skotu

mauritanie.jpg

 

 

 

 

 

Ve znění schváleném členským shromážděním dne 8.7.2020

1. Základní východiska řádu plemenné knihy

1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (dále jen zákon), vyhláška MZe ČR č. 448/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona (dále jen vyhláška) ve znění právních předpisů, které je nahrazují nebo doplňují a které jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/1012 ze dne 8 června 2016 („Evropská zootechnická legislativa"). ŘPK je také provázán na podmínky a ustanovení ze Šlechtitelského programu normandského skotu.

1.2. Řád PK je zpracován v souladu s příslušnou, výše uvedenou legislativou a rozhodnutími rady a komise Evropské Unie. Respektuje pravidla a doporučení mezinárodních sdružení chovatelů normandského skotu, jichž je Svaz členem. Zakládá v tomto směru systém PK rovnocenný systémům platným v členských zemích společenství a vytváří tak předpoklady pro srovnatelnost, obecné uznávání výsledků a produktů domácího šlechtění a mezinárodní výměnu genofondu.

2. Účel Řádu plemenné knihy a jeho naplňování

2.1. Účelem je podrobně definovat podmínky zápisu chovů a zvířat účastnících se schváleného šlechtitelského programu do plemenné knihy

3. Vedení plemenné knihy

3.1. V rámci ČR je zřízena a vedena jedna společná PK normandského skotu. Jejím nositelem je Svaz chovatelů normandského skotu, z.s.  IČO 26614588 (dále jen Svaz), jako uznané chovatelské sdružení ve smyslu zákona. Technické vedení PK zajišťuje, podle ustanovení tohoto řádu a pokynů Svazu, Českomoravská společnost chovatelů a.s. (dále jen ČMSCH).

3.2. PK celého plemene je vedena formou počítačové databáze v ústředním počítači a průběžně aktualizována přebíráním dat z centrální databanky skotu. Forma kartoték nebo registrů má stejnou platnost, pokud zajišťuje průběžnou aktualizaci.

3.3. Správa, údržba a aktualizace software PK je zajišťována ústředně, v návaznosti na vedení centrální databanky. Změny software je možno provádět jen se souhlasem Svazu.

4. Členění plemenné knihy

4.1. PK normandského skotu se člení:

4.1.1. vnitřně na:

 • Hlavní a doplňkový oddíl – podle doloženého původu, popřípadě dalších parametrů jednotlivých zvířat
 • Třídy – v rámci hlavního a doplňkového oddílu PK podle určených kritérií
 • Hlavní oddíl u plemeníků a plemenic tvoří třídy A a B 
 • Doplňkový oddíl u plemenic tvoří třídy C a D
 • Oddělení M v rámci hlavního oddílu PK podle určených kritérií (tzv. masní býci M)

4.1.2. funkčně na:

 • rejstřík chovů (dále jen RCH) – pro evidenci chovů v PK
 • vlastní plemennou knihu zvířat (dále jen PK) – pro zápis jednotlivých plemeníků a plemenic

4.2. V rejstříku chovů jsou evidovány všechny chovy, které se přihlásí ke členství v PK za podmínek uvedených v odst. 5.1. řádu. Zrušené chovy nebo chovy se změněnou identifikací jsou evidovány s odpovídajícím vyznačením změny.

4.3. PK se vede samostatně pro plemeníky, plemenice a jejich potomstvo z chovů evidovaných v RCH. 

4.4. Potomstvo plemenic zapsaných do PK nelze vyloučit ze zápisu do PK. Výjimkou je nepochybná záměna nebo chybné hlášení chovatele. V takovém případě musí být původ potvrzen na bázi DNA nebo zvíře vyloučeno ze zápisu a chovatel upozorněn. 

4.5. Jednotlivá zvířata, jsou v době zápisu do PK nebo registrace v PR začleňována podle svého genotypu a dalších hledisek do některého z oddílů a tříd, označovaných písmeny A,B,C,D. Podmínky pro zápis plemeníků a plemenic do jednotlivých oddílů a tříd PK jsou uvedeny v článku 5. tohoto řádu.

4.6. Při zápisu se uvádí rovněž jména zvířat. U býků určených pro plemenitbu je jméno povinné a řídí se pravidly stanovenými Svazem.

4.7. Evidenční skupinu tvoří také plemenná zvířata zapsaná do PK v zahraničí, která jsou uvedena v původech dovezených zvířat, spermatu a embryí a nebyla sama použita k plemenitbě v ČR.

4.8. Evidují se také importovaná embrya a oocyty

5. Podmínky pro zápis a způsob zápisu do plemenné knihy

Podmínky pro zápis a způsob zápisu do PK se řídí ustanoveními tohoto řádu a rozhodnutími Svazu.

5.1. Chovy

5.1.1. Rejstřík chovů

Chovy jsou evidovány v PK na základě závazné přihlášky majitele a záznamu v rejstříku chovů. Za chov evidovaný v PK se považuje soubor plemenic normandského skotu jednoho majitele, ustájených v jedné stáji nebo souboru stájí jedné farmy a přihlášených do PK, samostatně vedený ve jmenovce chovů pro kontrolu užitkovosti (dále jen KU). Evidence chovu v PK zůstává zachována i pro nástupnickou fyzickou či právnickou osobu, pokud se nemění číslo ve jmenovce chovů KU. Svaz může ze závažných důvodů (např. zdravotní stav, hrubé závady evidence nebo označování zvířat, jednání v rozporu se zákonnými předpisy a tímto řádem, nebo neplněním závazků, odmítnout, zrušit nebo pozastavit evidenci v rejstříku chovů. Postupováno je v souladu s Jednacím řádem a Řádem PK. Rada PK v takovém případě podá stížnost k projednání na Rozhodčí komisi, která v rámci své kompetence tuto stížnost nejdéle do 6 měsíců od jejího podání projedná a oznámí Radě PK výsledek řízení. Rada PK pak následně rozhodne o formě nápravy nebo o pozastavení členství v PK případně o zrušení členství v PK. 

5.1.2. Všeobecné podmínky pro evidenci chovů v RCH

Podmínkou pro evidenci chovu v RCH je zejména:

a) zapojení chovu do kontroly užitkovosti dle metody A a napojení na ústřední databázi skotu ČR, vedenou pověřenou osobou ČMSCH
b) řádné vedení a uchovávání předepsaných dokladů podle závazných právních předpisů a pokynů pro vedení ústřední evidence skotu
c) řádné a včasné označování zvířat trvalými ušními známkami podle ustanovení vyhlášky MZe č. 136/2004 Sb.
d) ověřování původu zvířat podle ustanovení odst. 9. tohoto řádu
e) provádění popisu exteriéru a hodnocení býků do přirozené plemenitby a provádění zkoušek v rozsahu určeném šlechtitelským programem
f) umožnit posouzení a dohlídky v chovu orgánům PK a Svazu a předkládat jim požadované doklady

5.2. Plemeníci

5.2.1. Zápis do PK oddíl A

Do hlavního oddílu třídy A plemenné knihy se zapisují:

a) plemenní býci, kteří byli vybraní v ČR pro inseminaci na základě genomicky stanovených PH na francouzské populaci jejichž GPH splňují selekční kritéria stanovené Svazem v ŘPK.
b) plemenní býci z dovozu nebo jejich sperma se známou genomickou plemennou hodnotou na francouzské populaci, kteří splňují selekční kritéria stanovené Svazem v ŘPK.
c) plemenní býci, prověření kontrolou dědičnosti v zahraničí, kteří splňují selekční kritéria stanovená Svazem v ŘPK.
d) plemenní býci, kteří byli vybraní v ČR do přirozené plemenitby na základě protokolu o výběru býka a kteří splňují selekční kritéria stanovená Svazem v ŘPK ve variantě dojné, nebo masné, která spadá do oddělení M

5.2.2. zápis do PK oddíl B

Do hlavního oddílu, třídy B plemenné knihy se zapisuje:

a)  samčí potomstvo, které má dvě generace předků zapsané v hlavním oddílu PK v ČR nebo zahraničí nebo je potomkem plemenice, jejíž matka a matka matky jsou zapsány v doplňkovém oddílu PK stejného plemene v ČR, otec a oba dědové jsou zapsáni v hlavním oddílu PK stejného plemene v ČR nebo zahraničí.
b) plemenní býci z dovozu, nebo jejich sperma, kteří nesplňují selekční kritéria stanovená Svazem.  
c) plemenní býci, kteří byli vybraní v ČR do přirozené plemenitby na základě protokolu o výběru býka, ale kteří nesplňují selekční kritéria stanovená Svazem v ŘPK, jak pro variantu dojnou, tak masnou.

O zařazení býka do plemenitby žádá majitel jednotlivě, na základě přihlášky a dokladů uvedených v odst.5.2.3.

5.2.3. Všeobecné podmínky pro zápis do PK

Pro zápis plemeníků do PK je nutno doložit příslušnost k normandskému plemeni dokladovanou na ZO.

a) ZO plemeníka vystavené domácí nebo zahraniční organizací PK. U plemeníka do inseminace pak se třemi generacemi předků a údaji o jejich užitkovosti, resp. plemenné hodnotě.  
b) U dovezených plemeníků (resp. dovezeného semene) navíc ještě i výsledky vlastní plemenné hodnoty odhadnuté na dcerách nebo genomicky na francouzské populaci včetně typu kapa a beta kaseinů, nebo uvést internetovou adresu, na které jsou aktuální výsledky veřejně dostupné.
c) Ověření původu (paternita) podle odst. 9. řádu u plemeníků narozených v ČR. U importovaného spermatu genotyp DNA ve formě mikrosatelitů, nebo SNP vydané akreditovanou laboratoří, nebo chovatelskou organizací, nebo oprávněnou osobou.
d) U domácích býků pro přirozenou plemenitbu protokol o výběru plem. býka vydaný tříčlennou komisí Svazu.

Býkům určeným pro plemenitbu je přiděleno jméno v souladu s pravidly stanovenými Svazem a číslo plemenné knihy, které je jedním z podkladů jeho zápisu ve speciální evidenci plemeníků („ústřední registr plemeníků“), který je veden pověřenou osobou, konkrétně ČMSCH

5.2.4. Podmínky pro zápis do oddílů, tříd a oddělení PK

Pro zápis plemeníků do příslušných oddílů, tříd a oddělení PK platí tyto podmínky:

Hlavní oddíl

Třída A:

Plemeník pro inseminaci (resp. jeho sperma) má zapsané rodiče a prarodiče v hlavním oddílu PK v ČR nebo zahraničí. Je vybrán do třídy A za předpokladu, že splňuje následující selekční znaky a kritéria, která jsou v souladu se šlechtitelským programem jak u dovezeného, tak domácího býka, nebo u jejich spermatu.

Selekční kritéria a hranice pro výběr plemeníků prověřených na dcerách, nebo genomicky na francouzské bázi v době jejich registrace a zápisu do hlavního oddílu normandské PK třídy A (PNA). 

 • PH nebo GPH kg bílkovin (opakovatelnost min. 65 %) min. x + 1 s
 • PH nebo GPH % bílkovin min. -0,10 (-0,15 schválit Rada PK)
 • Osvalení ve Francii PH nebo GPH osvalení min. -1,0
 • plodnost dcer ve Francii PH nebo GPH min. -1,0
 • Typ kappa kaseinu BB (AB výjimečně, musí schválit Rada PK)
 • Typ beta kaseinu A2A2
 • Kvalita končetin ve Francii PH nebo GPH min. +0,1
 • Snadnost porodů PH nebo GPH min. 88 a vyšší na francouzské bázi
 • Importovaný býk, který splňuje tato kritéria může být pochopitelně zařazen i do přirozené plemenitby

Plemeník do přirozené plemenitby má zapsané rodiče a prarodiče do hlavního oddílu PK v ČR nebo zahraničí, nebo je potomkem plemenice, jejíž matka a matka matky jsou zapsány v doplňkovém oddílu PK stejného plemene v ČR, otec a oba dědové jsou zapsáni v hlavním oddílu PK stejného plemene v ČR nebo zahraničí.

Selekční kritéria a hranice pro výběr býků do přirozené plemenitby v dojné linii z domácích chovů v rozpětí 12-24 měsíců stáří tříčlennou výběrovou komisí svazu do hlavního oddílu normandské PK třídy A (PNA)

 • průměrný denní přírůstek v období odchovu (1,200 kg/den) hodnocený ve stáji ve věku jednoho roku býka.
 • výsledná třída přímého hodnocení zevnějšku býka při výběru dobrá (G) a vyšší, s tím, že buď tělesná stavba nebo končetiny mohou být hodnoceny jako vyhovující (F)
 • matky býků jsou z dojené populace krav z chovů, které jsou zapojeny do kontroly užitkovosti, dědičnosti zdraví a jsou typově vyrovnané. Hlediskem výběru je zejména dojnější užitkový typ, tělesný rámec a zápis minimálně do hlavního oddílu PK. Za matku může být vybrána i plemenice jejíž matka (MM, bába) má podíl normandské krve 87,5 %, přičemž zbytek krve může tvořit jakékoliv mléčné plemeno skotu registrované v ČR. Bude tedy povýšena z hlavního oddílu PNB do hlavního oddílu PNA.
 • přihlíží se k výsledkům KD, nebo genomické PH mléčné užitkovosti jejího otce
 • dobrý zdravotní stav a prokázaná způsobilost k plemenitbě
 • kappa kasein BB, výjimečně AB, beta kasein A2A2

Oddělení M: 

Do tohoto oddělení může být zapsán býk normandského plemene vedený v rámci hlavního oddílu PK třída A s převažujícími, respektive výraznými znaky masné užitkovosti. Býk splňuje selekční kritéria stanovená Svazem v ŘPK pro zápis do oddělení M.

Plemeník pro inseminaci.

Selekční kritéria a hranice pro výběr normandských býků prověřených na dcerách, nebo odhadnutých genomicky na francouzské bázi (tzv. otců býků), či jejich spermatu do hlavního oddílu PNA, oddělení M (masní)

 • Kladná prověrka PH nebo GPH končetin min. x = 0 a lepší
 • Kladná prověrka PH nebo GPH pro osvalení dcer (MU) min. x + 1 s, nebo jateč. hodnotu (SYBO) x + 1 s
 • Kladná prověrka PH nebo GPH pro rámec těla min. x = 0 a lepší
 • Snadnost porodů PH nebo GPH min. 88 a lepší
 • Typ kappa kaseinu BB (AB výjimečně)
 • Typ beta kaseinu A2A2
 • v případě, kdy PH, nebo GPH pro osvalení dcer (MU), nebo pro jatečnou hodnotu (SYBO) dosahuje špičkových x + 2 s, tak se k ostatním podmínkám mimo typu kaseinů nemusí přihlížet
 • Importovaný býk, který splňuje tato kritéria může být pochopitelně zařazen i do přirozené plemenitby

Plemeník do přirozené plemenitby.

Selekční kritéria a hranice pro výběr domácích (v ČR narozených) normandských býků pro oddělení M (masní)

Pro účely přirozené plemenitby, a to jak čistokrevné, tak pro křížení s dalšími plemeny, mohou být býci vybíráni též z chovu v rozpětí 12-24 měsíců stáří tříčlennou výběrovou komisí svazu, a to na základě následujících kritérií:

 • protokol o výběru býka do přirozené plemenitby, oddíl PNA (min. dvě předchozí generace předků zapsané v hlavním oddílu PK, dále pak přímé posouzení exterieru býka při výběru boniterem (G a lepší)
 • průměrný denní přírůstek v období odchovu (1,200 kg/den) hodnocený ve stáji ve věku jednoho roku býka.
 • otec přednostně zařazen do hlavního oddílu PNA, oddělení M
 • matky býků jsou z dojené populace krav z chovů, které jsou zapojeny do kontroly užitkovosti, dědičnosti zdraví a jsou typově vyrovnané. Hlediskem výběru je zejména užitkový typ, osvalení, tělesný rámec a zápis minimálně do hlavního oddílu PK. Za matku může být vybrána i plemenice jejíž matka (MM, bába) má podíl normandské krve 87,5 %, přičemž zbytek krve může tvořit jakékoliv plemeno skotu registrované v ČR. Bude tedy povýšena z hlavního oddílu PNB do hlavního oddílu PNA. 
 • přihlíží se k výsledkům KD masné užitkovosti jejího otce.
 • kapa kasein BB, výjimečně AB
 • beta kasein A2A2

Třída B:

Dovezený nebo v ČR narozený plemeník, nebo jeho sperma má zapsané rodiče a prarodiče v hlavním oddílu plemenné knihy stejného plemene v ČR nebo v zahraničí, avšak nesplňuje selekční kritéria stanovená Svazem v ŘPK ať už v linii dojné či masné (oddělení M).

5.3. Plemenice

5.3.1. Zápis do PK

Do PK se zapisují zpravidla všechny plemenice v chovu evidovaném v RCH s výjimkou plemenic, které majitel ze zápisu jmenovitě vyloučil. Vyloučení nežádoucích krav je možno provést jejich označením v evidenci KU.

Zápis plemenic do PK probíhá ve čtyřech formách:

a) zápis celého stavu plemenic v chovech nově evidovaných v RCH podle podmínek uvedených v odst. 5.3.2., písm.a)
b) zápis jednotlivých plemenic v chovech evidovaných v PK, které pocházejí z chovů neevidovaných v RCH podle podmínek uvedených v odst. 5.3.2., písm. a)
c) průběžný zápis plemenic nově zařazených do PK po otelení převodem z vlastního nebo jiného chovu evidovaného v RCH za podmínek uvedených v odst. 5.3.2., písm. b).
d) zápis importovaných plemenic ze zahraničí na základě ZO, resp. POP vydaného příslušnou zahraniční chovatelskou organizací podle podmínek uvedených v odst. 5.3.2., písm. a)
 
Zápis do PK má trvalou platnost.
Začlenění do odpovídajícího oddílu PK se řídí podmínkami uvedenými v odst. 5.3.3. Začlenění lze měnit jen na základě prokazatelných změn skutečností, které rozhodly o předchozím začlenění.

5.3.2. Všeobecné podmínky pro zápis do PK

Do PK se zapisují plemenice normandského plemene, popř. importované plemenice prokazatelně normandské, mající některého z předků jak v otcovské, tak i v mateřské větvi zapsaného v normandské plemenné knize.

Podklady pro zápis plemenic a jejich zařazení do oddílů PK (odst. 5.3.3.) se získávají:

a) při základním zápisu celého stavu nebo jednotlivých plemenic (odst. 5.3.1., písm. a) a b) a d) – z evidence KU, popř. u importovaných plemenic či embryí z ověřených ZO
b) při průběžném zápisu plemenic (odst. 5.3.1., písm. c):

5.3.3. Podmínky pro zápis do oddílů a tříd PK

Pro zápis plemenic do příslušných oddílů a tříd PK platí tyto podmínky:

Hlavní oddíl

Třída A:

 • rodiče a prarodiče zapsáni v hlavním oddílu plemenné knihy stejného plemene v ČR nebo v zahraničí, plemenná příslušnost 88 % a více krve normandského plemene

Třída B:

 • rodiče jsou zapsáni v hlavním oddílu plemenné knihy stejného plemene v ČR nebo zahraničí
 • plemenice jejíž matka a matka matky(bába) jsou zapsány v doplňkovém oddílu PK stejného plemene v ČR nebo zahraničí, otec a oba dědové jsou zapsáni v hlavním oddílu PK stejného plemen v ČR nebo zahraničí, je povýšena do hlavního oddílu PK.

Doplňkové oddíly

Třída C:

 • matka je zapsána v doplňkovém oddílu PK stejného plemene v ČR nebo zahraničí, otec je zapsán v hlavním oddílu PK stejného plemene v ČR nebo v zahraničí.

Třída D:

 • rodiče nejsou zapsáni v PK stejného plemene v ČR nebo zahraničí nebo není znám původ, pak kráva musí jasně vykazovat znaky typické pro normandské plemeno

5.3.4. Zařazení do oddílu a třídy PK se určuje vždy při zápisu do PK po narození a upřesňuje se při prvním otelení plemenice, dále při zjištění nových skutečností, nebo vznikne-li pochybnost o správnosti zařazení, na žádost chovatele, případně při kontrolní činnosti PK. 

5.4. Kontinuita údajů

V důsledku skutečnosti, že data uložená v centrální databance zahrnují řadu údajů potřebných pro PK, platí tato ustanovení řádu PK:

5.4.1. Data z kontroly užitkovosti, dědičnosti, reprodukce a další evidence uložená v databance, popř. vedená v chovech, slouží jako data potřebná pro zápis, vedení a doplňování PK podle tohoto řádu, při splnění podmínek pro zápis zvířat uvedených v odst. 5.2., 5.3.

6. Členství v PK

6.1. Po registraci chovu a zvířat v RCH a PK se majitel (ať už je člen Svazu, nebo nečlen) stává členem PK normandského skotu.

6.2. Členství v PK se zruší na základě vlastního písemného odhlášení registrace v RCH a PK, nebo automaticky při zrušení chovu nebo zrušení KU (varianta A), nebo dle Jednacího řádu.

7. Definice plemene a kódové označení

7.1. Za čistokrevný normandský skot se považují zvířata domácího, či importovaného normanského skotu zapsané v hlavním oddílu PK.

7.2. Za plemenné se považuje zvíře zapsané v doplňkovém oddílu PK

7.3. Při zápisu plemeníků a plemenic do PK, se eviduje genetický podíl normandského skotu, který se používá ve veškeré dokumentaci PK. Genetický podíl 88 % a více normandské krve je podmínkou pro zápis do třídy A hlavního oddílu PK u býků a plemenic.

7.4. Přípustný podíl krve u vyjmenovaných dojných plemen u normandských plemenic vedených v PK N (holstein, české strakaté, montbeliarde, fleckvieh, brown swiss, jersey) je do 50% podílu.

7.5. Podíl masných plemen je přípustný. Je-li podíl ostatních masných plemen u normandských plemenných zvířat nižší než 13 % přiřadí se podíl těchto plemen (jednoho nebo součtu více masných plemen) k podílu krve normandského skotu podle stávajících pravidel sestavování plemenné příslušnosti

8. Označování skotu v PK

8.1. Veškerý skot v ČR je označován podle vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů jednotným číselným klíčem ušními známkami, přidělovanými k tomu pověřenou organizací, konkrétně ČMSCH. Podle této právní normy je chovatel povinen zajistit označení ušními známkami telata narozená v ČR a to do 72 hodin po otelení. Čísla ušních známek jsou nezaměnitelná, identifikují zvíře po celý život a používají se ve veškeré dokumentaci.

8.2. Číslo ušní známky podle odst. 8.1. platí u krav a jejich potomstva současně jako číslo PK. Plemenným býkům přiděluje Svaz číslo PK před jejich zápisem do ústředního registru plemeníků.

8.3. Pro importované plemeníky (semeno) platí, že je jim ponecháno původní jméno a přidělena značka a číslo ústředního registru plemeníků podle pořadí zápisu. U býků do inseminace je značka linie NRD a u býků pro přirozenou plemenitbu NRP.

8.4. V původech zvířat (narozených v ČR i importovaných) se uvádí označení importovaných zvířat podle odst. 8.2. a 8.3. a u jejich předků jméno a číslo přidělené v zemi původu a číslo, přidělené v rámci eviden. skupiny PK.

8.5. Zápis zvířete do PK a jeho zařazení do příslušného oddílu PK se označuje v databance a veškerých záznamech PK trojmístným alfabetickým znakem, kde:

 • prvé písmeno P – značí zápis do PK
 • druhé písmeno N – značí plemennou knihu normandského skotu
 • třetí písmeno A, B, C, D – značí zařazení zvířete do příslušného oddílu a třídy PK

9. Stanovení a ověřování původu skotu v PK a údajů o jeho hodnotě

9.1. Podkladem pro stanovení původu skotu je „Seznam narozených telat“ vyhotovený počítačem automatizovaně na základě záznamů v průvodním listu skotu, popř. záznamu vedeném v chovu o hlášení narozených telat.

9.2. Hodnověrnost údajů o zabřeznutí plemenice po plemeníkovi uvedeném v průvodním listu skotu a původ telete se ověřují automatizovaně podle „Zásad vedení ústřední evidence při automatizovaném zpracování dat skotu“.

9.3. Zjištěný původ se dále ověřuje podle DNA mikrosatelitů, nebo SNP u kategorií zvířat a v rozsahu stanoveném v § 12 zákona a v § 29 vyhlášky. Importovaná zvířata, semeno, embrya a oocyty se zapisují na základě dokladů vystavených zahraniční chovatelskou organizaci uvedenou na seznamu podle Nařízení 2016/1012. Dokumenty jsou majetkem Svazu a probíhá jejich archivace. Kromě toho může být původ ověřen, na žádost majitele, ČPI, kontrolního orgánu PK nebo osoby oprávněné k provádění inseminace nebo přenosu embryí

 • u plemenic a potomstva narozeného po ET
 • namátkově u telat
 • namátkově u dcer býků

U všech býků určených pro plemenitbu, matek býků a dárkyň embryí určených k prodeji se vyžaduje genetický typ.

10. Potvrzení o původu plemenného skotu a "Zootechnické osvědčení" ZO (certifikát)

10.1. Za čistokrevný plemenný skot se považují býci a plemenice zapsaní v hlavním oddílu PK a pro tento účel i samičí buňky od plemenic, sperma od býků zapsaných v hlavním oddílu PK a embrya od rodičů zapsaných v hlavním oddílu PK.

10.2. Oficiálním dokladem o identitě, původu a hodnotě čistokrevného plemenného skotu je „ZOOTECHNICKÉ OSVĚDČENÍ“ ZO dříve (POP), které musí být v souladu s příslušnými předpisy ES. Vzor ZO podléhá schválení MZe.

10.3. Oficiálním dokladem o identitě, původu a hodnotě samičího plemenného skotu zapsaného v přípravných oddílech PK je potvrzení o původu (POP). Vzor POP musí být v souladu se zásadami, schválenými orgány mezinárodních organizací chovatelů normandského skotu. 

10.4. Údaje o rodokmenové, užitkové a plemenné hodnotě zvířat a údaje o reprodukci se získávají ze záznamů kontroly užitkovosti, dědičnosti a reprodukce uchovávaných v ústřední databázi a z evidence vedené v chovech. Způsob zpracování a ověřování těchto údajů v ČR je zakotven v programovém řešení těchto systémů, které je odsouhlaseno odbornými orgány Svazu.

10.5. Pro stanovení původu importovaných zvířat, spermatu, samičích buněk a embryí se pro účely zápisu zvířat, resp. jejich potomstva do PK vyžaduje:   

    10.5.1 u býků a býčího spermatu ZO, resp. POP se třemi generacemi předků a genetický typ býka;                

    10.5.2 u plemenic – ZO, resp. POP se dvěma generacemi předků;                                                                    

    10.5.3 u březích plemenic - navíc kopie ZO, resp. POP býka, po kterém plemenice zabřezla a jeho genotyp;   

    10.5.4 u samičích buněk a embryí – doklady, na základě kterých je možný zápis do PK Všechny doklady musí být potvrzeny příslušnou organizací země vývozu. V souladu s předpisy evropských společenství. Údaje o plemenné hodnotě býků, které jsou veřejně dostupné, mohou být nahrazeny příslušnou internetovou adresou. 

10.6. ZO na plemenné býky vystavuje Svaz na žádost majitele býka nebo majitele semene býka, současně se zápisem do PK a přidělením čísla ÚRP.   

10.7. ZO, resp. POP na plemenné krávy a jalovice, samičí buňky a embrya, vystavuje Svaz na žádost prodávajícího majitele nebo jím pověřené organizace při každém prodeji, pokud nový majitel nakupuje zvíře jako plemenné.

10.8. Svaz vede přehled o vydaných ZO a POP. Změny, opravy a doplňky v ZO a POP smí provádět jen Svaz, nebo ČMSCH, která také vede archiv vydaných dokladů a uchovává data ZO a POP a může v odůvodněných případech vystavit i duplikát.

10.9. Pro ostatní účely (výběr zvířat, nabídky k prodeji, likvidace pojistné události, hodnocení chovů apod.) vystavuje Svaz „Výpis z Plemenné knihy“ (VPK), který však nemá platnost ZO. Výpis se vystavuje na žádost majitele, popř. jím pověřené organizace. Vzor výpisu stanoví Svaz.

11. Rada plemenné knihy

11.1. Orgánem Svazu pro řízení PK a šlechtitelského programu je Rada PK. Členy Rady PK a jejího předsedu navrhuje Rada Svazu a schvaluje členské shromáždění. Rada PK se schází podle potřeby, nejméně však 1x ročně a řídí se jednacím a organizačním řádem (Stanovy) schváleným Členským shromážděním.
 
11.2. Činnost a opatření Rady PK schvaluje Rada Svazu.

11.3. Plnění vymezených výkonných a kontrolních funkcí zajišťují v chovech pracovníci Svazu a také na základě zmocnění Svazem inspektoři pro KU a PK.

12. Kontrola dodržování Řádu plemenné knihy 

12.1. Za kontrolu dodržování Řádu PK odpovídá Rada plemenné knihy, v souvislosti s tím vypracovává zásady kontroly a předkládá je výboru Svazu ke schválení.   

12.2. Kontrola správnosti a úplnosti vydávaných dokladů plemenné knihy je prováděna při jejich vydávání a následně namátkově při jejich podpisu.  

12.3. Součástí zásad je systém namátkové kontroly správnosti původu plemenného skotu pomocí genetických markerů, resp. SNP panelu. Pokud je tím stanovený původ vyloučen nebo je určen jiný než stanovený původ, je chovatel vyrozuměn, u zvířete je původ evidován jako neprůkazný, zápis do PK je upraven nebo zrušen až do doby uvedení do souladu.

13. Finanční řád plemenné knihy

13.1. Vedení PK je účelovou činností vyplývající ze zákona a vykonávanou Svazem v souladu se schváleným šlechtitelským programem, za účelem cíleného a efektivního rozvoje plemene a ve prospěch členů PK. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a souvisejícími činnostmi vyplývajícími ze zákona a se zajištěním šlechtitelského programu a technického a organizačního rozvoje PK mohou být hrazeny též z podpůrných prostředků MZe a z poplatků za vybrané úkony.

13.2. Výši poplatků a způsob hospodaření určuje Finanční řád PK (Sazebník poplatků PK), který je nedílnou součástí řádu PK. Finanční řád stanoví a aktualizuje, na návrh Rady PK, Rada Svazu. Zásady Finančního řádu a hospodaření PK podléhají schválení Členským shromážděním Svazu.

13.3. Svaz může zajišťovat některé činnosti potřebné pro PK a plnění jejích funkcí smluvně s vybranými organizacemi a oprávněnými osobami tak, jak je jmenovitě stanoveno ve ŠP.

14. Mezinárodní spolupráce

14.1. Svaz, jako nositel PK je garantem PK normandského skotu vůči zahraničí. Z tohoto titulu je členem mezinárodních organizací chovatelů normandského skotu jako je např. „Mezinárodní kongres normandského skotu“ (CINOR), popř. dalších specializovaných odborných organizací. Svaz může kolektivním nebo jmenovitým členstvím pověřit i jiné organizace nebo osoby.

14.2. Svaz udržuje přímé kontakty s jednotlivými zahraničními organizacemi PK, především zejména s francouzským normandským Svazem a výkonnou selekční organizací provádějící též testaci a genomování plemenných býků l´Organisme de Sélection en race Normande (OS Normande) s nimž Svaz úzce spolupracuje při řešení a inovaci metodických, organizačních a technických postupů vedení PK, a dále při vymezení a uznávání podkladů pro mezinárodní obchod s plemennými zvířaty, apod.

15. Závěrečná ustanovení 

15.1. Svaz vydá a po projednání se zainteresovanými orgány a organizacemi metodické a prováděcí pokyny pro jednotlivé činnosti spojené s vedením PK.

15.2. Novelizované znění tohoto řádu PK, doposud platné od 11.4.2019, vstoupilo po této úpravě v platnost dnem schválení členským shromážděním Svazu chovatelů normandského skotu, z.s. dne 8.7.2020.

 

© Svaz chovatelů normandského skotu, z.s.