Stanovy Svazu

Stanovy Svazu chovatelů normandského skotu z.s.

Ve znění schváleném členským shromážděním dne 11.4.2019

ČLÁNEK 1

§ 1 Název Svazu

Název, sídlo a působnost Svazu:

Oficiální název zní: "SVAZ CHOVATELŮ NORMANDSKÉHO SKOTU z.s." a zkratka: "SCHNS" (dále jen Svaz). IČO: 26614588

§ 2 Sídlo Svazu

Sídlem Svazu jsou: DAČICE
Adresa: Karlov-Bílkov 120
PSČ: 38001
Telefon: +420 384 420 081 e-mail: kolmanova@karlov-dacice.cz
Předseda-prezident  svazu: Petr Zaoral, e-mail: petrzao@volny.cz Mobil: +420 603 978 004 
Místopředseda pro správu svazu: Milan Navrátil, e-mail: predseda@zdhrisice.cz  Mobil: +420 606 713 203
Místopředseda pro šlechtění: Ing. Jan Zámečník, e-mail: j.zamecnik@iol.cz Mobil: +420 603 515 971

§ 3 Působnost Svazu

Oblast působnosti zahrnuje území České republiky Oblast působnosti Svazu lze měnit jen se souhlasem členského shromáždění.

ČLÁNEK 2

§ 4 Účel a předmět činnosti

Účel, předmět činnosti a právní postavení Svazu:

Účelem Svazu je vytvoření základny chovatelů i dalších právnických a fyzických osob, zainteresovaných na šlechtění a rozvoji normandského skotu, organizování součinnosti členů, zajištění jejich přímého vlivu na využití progresivních metodických a biotechnických forem řízení šlechtitelského a reprodukčního procesu plemene, propagace plemene a jeho produktů doma i v zahraničí a získávání chovatelů k aktivní účasti na rozvoji plemene. Předmětem činnosti Svazu je zabezpečování společných zájmů jeho členů v oblasti šlechtění a plemenitby normandského skotu a ochranu těchto zájmů. Za tím účelem bude Svaz zejména:

1. Plnit úkoly oprávněné organizace ve smyslu zákona č.154/2000 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat v rozsahu oprávnění uděleného Ministerstvem zemědělství ČR, případně předpisů jej doplňujících a nahrazujících.

2. Stanovit koncepci a program šlechtění plemene a po získání potřebné základny samičích zvířat pak případně prosazovat účinné metody testování, odhadu plemenné hodnoty a selekce.

3. Vytvářet podmínky pro plné a účelné využití nejlepšího domácího i zahraničního genofondu.

4. Stanovit řád plemenné knihy a finanční řád a zajišťovat úkoly z něj vyplývající.

5. Vést vlastní a svěřenou evidenci.

6. Pokud se postupně podaří vytvořit podmínky k testování býků, pak koordinovat postup testování těchto býků, hodnocení podle potomstva a zařazování do kvalitativních kategorií.

7. Podílet se na přípravě, výběru a uznávání šlechtitelských chovů s cílem vytvářet vysoce kvalitní jádro normandského skotu.

8. Podílet se na řešení ekonomiky šlechtění a reprodukce skotu, zastupovat společné zájmy členů ve vztahu k organizacím a orgánům.

9. Spolupracovat s organizacemi výzkumné a vývojové základny, vzdělávacími a výchovnými institucemi v oblasti chovu skotu.

10.Pořádat, popř. se podílet na organizování výstav, přehlídek a dalších chovatelských akcí v tuzemsku i v zahraničí.

11.Pořádat, případně spolupořádat vědecké, osvětové, výchovné akce a rozvíjet propagační, publikační a informační činnost.

12.Organizovat tematické zájezdy a stáže v tuzemsku i v zahraničí, včetně pobytů i exkurzí zahraničních odborníků.

13.Spolupracovat se zahraničními chovatelskými organizacemi, především pak s chovatelskými organizacemi ze země původu normandského skotu, tj. z Francie a být členem mezinárodních organizací chovatelů normandského skotu.

14.Spolupracovat s ostatními svazy chovatelů i jiných druhů hospodářských zvířat a podílet se na činnosti Unie chovatelů s cílem zajištění vysoké intenzity a hospodárnosti živočišné výroby a řešení společných zájmů.

§5 Právní a hospodářské postavení

1. Svaz je dobrovolným, hospodářsky samostatným a registrovaným občanským sdružením s právní subjektivitou a je zřízen na základě zákona č. 83/1990 Sb., případně předpisů jej doplňujících a nahrazujících.

2. Svaz vyvíjí činnost podle svého účelu a předmětu činnosti na základě příslušných oprávnění.

3. Členstvím ve Svazu není dotčeno právní a hospodářské postavení ani plnění dalších funkcí a závazků členů.

ČLÁNEK 3

§6 Druh členství

Členství ve Svazu:

1. Členství ve Svazu je řádné, mimořádné, přidružené a čestné.

2. Řádným členem Svazu se mohou stát chovatelé (právnické a fyzické osoby), kteří jsou současně řádnými členy plemenné knihy normandského skotu a právnické osoby, prokazatelně zainteresované na chovu plemene, které se ztotožňují s účelem a programem činnosti Svazu, včetně práv a povinností a souhlasí se stanovami.

3. Mimořádným členem Svazu mohou být jen jednotlivci, kteří svým profesním zaměřením a odborností mohou přispět k činnosti Svazu.

4. Přidruženým členem mohou být řádní členové regionálních sdružení chovatelů, kteří se přihlásí k účasti na plemenné knize, za podmínek uvedených v řádu plemenné knihy.

5. Přidružené členství se týká pouze účasti na plemenné knize.

6. Čestným členem Svazu mohou být fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o rozvoj chovu normandského skotu. Čestné členství je na členském shromáždění nezastupitelné.

7. Každý řádný a čestný člen Svazu disponuje při rozhodování jedním hlasem. Mimořádní a přidružení členové nemají právo hlasování ani volby.

§7 Vznik členství

1. Podkladem pro rozhodnutí o vzniku členství je písemná přihláška, ve které je vyjádřen souhlas s programem a statutem Svazu a úhrada registračního poplatku.

2. Přihláška může být podána v průběhu celého roku.

3. O vzniku řádného, mimořádného a přidruženého členství rozhoduje rada Svazu na nejbližším zasedání. O svém rozhodnutí vyrozumí přihlašovatele neprodleně písemně.

4. Návrh na čestné členství podává rada a schvaluje ho členské shromáždění.

§8 Zánik členství

1. Členství může být ukončeno vystoupením, resp. vzdáním se členství. Tento úmysl musí být písemně sdělen radě Svazu. Členství může být rovněž zrušeno ze závažných důvodů.

2. Dalším důvodem zrušení členství je rozhodnutí soudu o úpadku člena, zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka, vstup člena svazu do likvidace, rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu nebo zánik člena svazu z jiných důvodů.

3. Řádné a přidružené členství zaniká rovněž v případě, že dojde ke zrušení členství v plemenné knize normandského skotu.

4. Čestné členství je doživotní.

5. O zrušení členství ze závažných důvodů rozhoduje členské shromáždění, přičemž důvody musí sdělit příslušnému členu písemně do 10 dnů od rozhodnutí.

ČLÁNEK 4

§9 Práva členů

Práva a povinnosti členů Svazu Všichni řádní členové Svazu mají stejná práva a povinnosti.

1. Řádný člen Svazu má právo :

a) podílet se na veškeré činnosti, užívat její výsledky, předkládat náměty,

b) vyjadřovat se ke všem otázkám a hlasovat při jednání

c) být členem plemenné knihy normandského skotu

d) účastnit se všech akcí pořádaných nebo spolupořádaných Svazem, užívat majetku a zařízení Svazu podle stanovených pravidel

e) volit a být zvolen do orgánů Svazu, popř. být jmenován do jeho komisí

f) vznést požadavek na svolání mimořádného členského shromáždění

g) získávat úplné informace, kterými Svaz disponuje

2. Mimořádný a čestný člen Svazu má právo :

a) podílet se na veškeré činnosti, předkládat náměty a vyjadřovat se ke všem otázkám; nepodílí se ovšem na majetkové podstatě Svazu

b) účastnit se všech akcí pořádaných nebo spolupořádaných Svazem

c) podílet se na činnosti odborných komisí Svazu

d) čestný člen má navíc právo volit, být navrhován a zvolen do orgánů a komisí Svazu, jakož i do Rady plemenné knihy a získávat úplné informace, kterými Svaz disponuje.

3. Přidružený člen má pouze právo účasti na plemenné knize normandského skotu v rozsahu stanoveném řádem plemenné knihy.

§10 Povinnosti členů

1. K základním povinnostem a závazkům řádných členů patří zejména :

a) respektovat, dodržovat a prosazovat stanovy, jednací řád a další demokraticky přijatá rozhodnutí orgánů Svazu, včetně výsledků jejich jednání s jinými orgány a organizacemi

b) hájit společné zájmy Svazu a všestranně podporovat jeho činnost

c) respektovat koncepci a program šlechtění, dodržovat řád plemenné knihy a aktivně se podílet na jejich realizaci

d) řádně a včas vyrovnávat svoje finanční a jiné závazky vůči Svazu včetně členských příspěvků, jejichž výše je stanovena v sazebníku členských příspěvků Svazu v příloze stanov Svazu.

e) podílet se na společných chovatelských akcích a umožnit exkurze ve svých objektech využívat přednostně služeb Svazu a organizací, které jsou jeho členem

2. Na mimořádné a čestné členy se vztahují povinnosti uvedené pod písm.a),b) a d) odst.1. 3. Na přidružené členy se vztahují povinnosti uvedené pod písm.c) a d) odst.1.

ČLÁNEK 5

§11 Orgány a organizační složky Svazu

Struktura Svazu:

1. Orgány Svazu tvoří:

a) členské shromáždění

b) rada

c) předseda

d) revizní komise

e) rada plemenné knihy

f) případný aparát svazu

2. Funkční období všech volených orgánů Svazu je čtyřleté. Předseda svazu je rovněž volen na čtyři roky, avšak vykonávat tuto funkci může maximálně dvě po sobě jdoucí volební období. Členské shromáždění může rozhodnout o dvouleté obměně části členů volených orgánů v zájmu zachování kontinuity jejich činnosti.

§12 Členské shromáždění

1. Členské shromáždění tvoří řádní a čestní členové a je nejvyšším orgánem Svazu.

2. Právnické osoby na něm zastupují statutární zástupci či jiní pověření pracovníci těchto osob.

3. Připouští se zastoupení na základě písemné plné moci, přičemž jeden zmocněnec může zastupovat nejvýše dva zmocnitele.

4. Účastníky shromáždění jsou dále mimořádní členové bez práva hlasovat.

5. Členské shromáždění se schází nejméně jedenkrát ročně, nebo tehdy, požádá-li o jeho svolání nejméně 1/3 členů, nebo revizní komise.

6. Do působnosti členského shromáždění přísluší :

a) rozhodnutí o ustavení a zániku Svazu

b) schválení stanov, jednacího a volebního řádu, jejich změn a povolování výjímek z jednotlivých ustanovení

c) schvalování programu činnosti

d) schválení dlouhodobých koncepcí a programů šlechtění plemene,jejich změn a hodnotících zpráv

e) schválení řádu plemenné knihy a finančního řádu

f) schvalování výroční zprávy, výsledků hospodaření a rozpočtu na další období

g) schvalování výše členských příspěvků, sazebníku plemenné knihy, jiných finančních zdrojů a jejich využití

h) volba rady a revizní komise Svazu

i) schválení a hodnocení programu součinnosti s chovatelskými a jinými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí

j) jmenování čestných členů

k) rozhodnutí o zrušení členství

l)další otázky, které si usnesením vyhradí

m) schvalování členů rady plemenné knihy.

§13 Rada

1. Rada je volený orgán Svazu; organizuje činnost Svazu a rozhoduje o všech podstatných záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členskému shromáždění.

2. Rada má 7 členů. Schází se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

3. Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání i tehdy, požádá-li o to nejméně čtyři členové rady, nebo dva členové revizní komise.

4. Do působnosti rady patří zejména:

a) vypracování dlouhodobých a ročních programů činnosti a rozpočtu Svazu a zabezpečení jejich realizace po schválení členským shromážděním

b) vypracování ročních zpráv o činnosti a hospodaření

c) přijímání nových řádných, mimořádných a přidružených členů

d) vypracování návrhů na čestné členství a na zrušení členství

e) zřizování a podpora činnosti odborných komisí a dočasných pracovních skupin a přizvání specialistů k jejich práci

f) vypracování návrhů součinnosti s jinými organizacemi, delegování zástupců do těchto organizací a zabezpečení i hodnocení této součinnosti

g) volba předsedy a místopředsedů

h) kooptování dalších členů rady do stanoveného počtu; kooptace platí jen do nejbližšího členského shromáždění, kdy musí být nahrazena řádnou volbou 

i) uzavírání dohod a smluv k zabezpečení úkolů, které jsou předmětem činnosti Svazu

j) zabezpečování mezinárodní spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi

k) spravování finančních prostředků Svazu a financování jeho činnosti

l)organizování a podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí

m) navrhování zástupců do výběrové komise MZe

n) vypracování návrhů koncepce šlechtění a šlechtitelských programů a jejich změn,

o) koordinace a hodnocení průběhu jejich realizace a metod plemenářské práce

p) vypracování řádu plemenné knihy a finančního řádu a zabezpečení úkolů z nich vyplývajících

r) navrhování členů rady plemenné knihy

s) vykonávání akcionářských práv.

§14 Předseda

1. Předseda je volený statutární představitel a zástupce Svazu. Řídí veškerou činnost a jednání Svazu a jeho orgánů a zastupuje Svaz navenek. Zodpovídá za řádné hospodaření Svazu a řídí činnost jeho aparátu.

2. Místopředseda pro správu Svazu nebo místopředseda pro šlechtění, případně pracovník aparátu Svazu, mohou získat stejné pravomoci v zastupování Svazu navenek jako má předseda pouze na základě zmocnění předsedou Svazu.

§15 Revizní komise

1. Revizní komise je volený orgán, který dohlíží na činnost Svazu.

2. Revizní komise má tři členy a volí si ze svého středu předsedu a místopředsedu. Zástupce revizní komise, a to její předseda nebo místopředseda má právo se zúčastňovat jednání rady Svazu.

3. Člen revizní komise nemůže být současně členem rady Svazu.

4. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Předseda je povinen svolat zasedání, požádá-li o to jeden člen revizní komise, popř. předseda Svazu.

5. Do práv a povinností revizní komise patří zejména :

a) dohled nad veškerou činností a hospodařením Svazu, jeho orgánů a organizačních složek

b) zpracování ročních hodnotících zpráv pro členské shromáždění

c) právo vyžadovat veškeré informace, podklady a zprávy od rady, předsedy a nahlížet do protokolů, zpráv a účetních dokladů

d) účastnit se spolu s předsedou Svazu nebo jím určeným zástupcem řešení soudních i mimosoudních sporů a případů porušení stanov a zásad spolupráce ze strany členů Svazu

e) kooptování dalších členů revizní komise do stanoveného počtu; kooptace platí jen do nejbližšího členského shromáždění, kdy musí být nahrazena řádnou volbou.

§16 Odborné komise

1. Rada Svazu může podle potřeby zřizovat k řešení speciálních otázek trvalé nebo dočasné odborné komise.

2. Rada Svazu jmenuje rovněž v účelném počtu členy odborných komisí z řad pracovníků členských i ne-členských organizací podle odborného zaměření.

§17 Rada plemenné knihy

1. Rada plemenné knihy je orgánem Svazu, který řídí a kontroluje po organizační, metodické a odborné stránce činnost plemenné knihy.

2. Činnost rady se řídí řádem plemen. knihy. Rada usměrňuje proces šlechtění plemene v populaci.

3. Členy rady plemenné knihy navrhuje rada Svazu a schvaluje je členské shromáždění.

4. Rada plemenné knihy informuje radu Svazu průběžně o své činnosti a rozhodnutích a předkládá náměty ke zlepšení funkce plemenné knihy.

§18 Aparát Svazu

1. Aparát Svazu může zřídit rada svazu v nezbytném rozsahu pro zajišťování běžné organizační, odborné a výkonné agendy z pracovníků, kteří jsou vůči Svazu v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu.

2. Rada Svazu vydává organizační řád, který upravuje strukturu, vztahy nadřízenosti a podřízenosti a základní úkoly aparátu, včetně počtu a funkčního zařazení pracovníků.

ČLÁNEK 6

Financování činnosti Svazu Svaz si vytváří pro zajištění své zájmové činnosti nezbytné finanční prostředky. K tomu účelu si zřizuje vlastní účet u peněžního ústavu.

§19 Tvorba zdrojů

Finanční zdroje Svazu tvoří:

1. členské příspěvky členů Svazu

2. výnosy z pořádaných akcí

3. dotace, příspěvky a dary

4. případně další zdroje

§20 Rozpočet

1. Hospodaření Svazu se řídí podle rozpočtu schváleného členským shromážděním na kalendářní rok. Rozpočet sestavuje rada a dbá při tom, aby prostředky byly vynakládány účelně a hospodárně ve prospěch Svazu a jeho členů.

2. Rada je zmocněna provádět v průběhu hospodářského roku operativní úpravy rozpočtu.

3. Svaz vede účetnictví podle obecně závazných právních předpisů.

ČLÁNEK 7
Závěrečná ustanovení

§21 Vznik a trvání Svazu

1. Svaz se ustavuje na dobu neurčitou.

§22 Zánik Svazu

1. Svaz zanikne, rozhodnou-li o tom nejméně 4/5 všech řádných členů na členském shromáždění, případně pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.

2. Likvidaci Svazu, jeho závazků a majetku provede likvidátor jmenovaný členským shromážděním.

3. Zásady likvidace, včetně rozdělení likvidačního zůstatku, stanoví Rada Svazu.