Vyhodnocení šlechtitelského programu normandského skotu za rok 2012

čas vložení: 17.4.2013, 20.14

Patrně nejzajímavějším momentem pro normandské plemeno chované v ČR v roce 2012 bylo ověřování kříženců H x N na druhých a dalších laktacích v klasických českých stájových podmínkách, jakož i v extenzivnějších podmínkách pastevního chovu. Byly dále sledovány také výsledky trojplemenných kříženců H x N x CI a též první výsledky střídavého  křížení H x N x H. Dopřesňování procesu různých variant křížení domácích plemen s normandským skotem a vyhodnocování jeho výsledků bude pochopitelně pokračovat ještě po dobu několika dalších let.

Stav plnokrevných zvířat zapsaných do PKN se oproti předchozímu roku sice snížil o 6 ks, avšak o 31 ks narostl stav laktujících domácích plemenic (původně především holštýnských) pocházejících z křížení s normandským skotem a pochopitelně bylo zaznamenáno i více laktačních výsledků z jejich druhých a dalších laktací. Celkově tak došlo k nárůstu stavů o 25 ks. Potěšitelné je, že ve všech oddílech PKN došlo spolu se zvýšením počtu zapojených plemenic i k pozitivnímu zvýšení produkce mléka. A to v průměru o 225 kg, což ještě při mírném zvýšení obsahu bílkovin představovalo nárůst o 8 kg bílkovin/lakt.

ČR, Normandské plemenice evidované v PK normandského skotu za rok 2012

  poř.lakt. počet dny kg ml. % T kg T % B kg B reprod.
PNA 1. 4 294 5290 4,34 230 3,73 198  25/16
  2. 12 285 6008 4,15 249 3,62 217 425
  Celk. 16 294 5828 4,19 244 3,65 212  
                   
PNB 1. 38 291 5911 4,09 242 3,59 212  26/03
  2.    16  292  5827 3,98 232  3,68 214 391
  Celk. 54 291 5886 4,06 239 3,62 213  
                   
PNC 1. 17 298 5904 4,02 237 3,46 205  28/07
  2. 57 297 7168 4,08 293 3,58 257 418
  Celk. 74 297 6878 4,07 280 3,56 245  
                   
PN 1. 59 294 5867 4,09 240 3,56 209  26/02
  2. 85 292 6752 4,07 275 3,60 243 414
  Celk. 144 292 6389 4,08 261 3,59 229  

Dojnice, které nejsou zapsány v oddílech PKN, ale patřily by do nich, jsou nicméně zapojeny do KU. Dle hrubého odhadu je jich podstatně více a to přibližně 2-3x. Ke škodě věci patří, že se nám dosud nedaří přimět tyto chovatele k zápisu svých zvířat do PKN.

Největší zastoupení čistokrevných normandských plemenic uprostřed majority především holštýnského stáda bylo v roce 2012 opět k vidění v ZS Zalužany, a.s. Zde byla ve stavu zvířata s různým podílem N krve. Od 50% až do 100%. Všech těchto 64 zvířat je společně ustájeno ve stejné stájové technologii se zbytkem stáda, který zde tvořilo cca 221 ks holštýnek s vysokým podílem H krve. Porovnání výsledků u docílených průměrných laktací těchto dvou skupin je uvedeno v následující tabulce. Výpočet je zde proveden dle sestavy KU a stájovou technologií jsou lehací přistýlané boxy a ploché betonové podlahy.

VÁŽENÝ PRŮMĚR VŠECH LAKTACÍ  JEDNOTLIVÝCH  PLEMENN. SKUPIN  ZA  ROK  2012 V ZS ZALUŽANY, a.s.

skupina zvířat

ks dny kg M kg B %B kg T %T
               
               
Normandská (38% prvotelek, 24 ze 64) 64 293 6663 235 3,53 279 4,18
Holštýnská (40% prvotelek, 89 z 221) 221 297 8193 289 3,43 321 3,92
               
  % užitkov. norm. skupiny z holštýnské   98,7 81,3 81,3 102,9 86,9 106,6

Dalším obdobným podnikem chovajícím kříženky normandů  s holštýnským skotem je např. Agrodružstvo Vyšetice u nějž jsou ale stájovou technologií lehací boxy s matrací a betonové roštové podlahy. Pro porovnání zde rovněž uvádíme docílené užitkovosti u skupiny kříženek.

PRŮMĚRNÉ UŽITKOVOSTI KŘÍŽENEK  nad 50% N V AGRODRUŽSTVU VYŠETICE          

skupina zvířat ks dny kg M kg B %B kg T %T
               
Normandská (44% prvotelek, 8 ze 18) 18 294 7880 276 3,50 326 4,14
Holštýnská (39% prvotelek, 122 z 312) 312 300 10608 352 3,31 384 3,62
               
% užitkov. norm. skupiny z holštýnské   98,0 74,2 78,4 105,7 84,9 114,4

Ze shora uvedených výsledků lze dovodit, že na typických českých stájových technologiích bez možnosti pastvy a na vysoce intenzivních krmných dávkách se se zvyšující intenzitou výživy výrazněji diferencuje také rozdíl v mléčné užitkovosti na straně jedné a naopak opačným směrem v obsahu mléčných složek na straně druhé mezi kříženkami a čistokrevnými holštýnkami.                                                                                 

Naopak se ale v chovu normandů potvrzuje poznatek, že čím relativně extenzívnější chov, případně ustájení ve volné přírodě, intenzívně však využívající dobře udržovanou pastvu, tím pak bezproblémovější a efektivnější výsledky i zdravotní stav normandských plemenic vůči dojnějšímu plemenu holštýnskému. Viz následné porovnání v extenzivnějších podmínkách výrazně pastevního systému, které probíhá průběžně na farmě Ing.Josefa Bicka v Žalticích u Č.Krumlova. Výsledky porovnání z roku 2012 jsou shrnuty v následující tabulce.

Ing.Josef Bicek - Žaltice  

 ks

 dny

kg ml

   % T

   kg T

   % B

  kg B

Průměr stáda včetně H100

1.lakt. 11 302 6760 3,90 264 3,31 223

Z toho kříženky  H x N

1.lakt. 3 300 6904 4,20 290 3,39 234

Průměr stáda včetně H100

2.a dalš.

20 303 8224 3,97 327 3,38 278

Z toho kříženky  H x N

2.a dalš.

8 299 7607 4,30 326 3,62 275

Průměr stáda včetně H100

Celkem 31 303 7705 3,95 305 3,36 259

Z toho kříženky  H x N

Celkem 11 299 7415 4,27 316 3,56 264

Jak je zřejmé, tak zde byl prakticky shledán, a to nejen vzhledem k o něco kratším laktacím u kříženek, dokonce zajímavý rozdíl v celkové mléčné užitkovosti právě ve prospěch kříženek oproti čistokrevným holštýnkám, a to především díky o poznání vyššímu obsahu složek. Zajímavým zjištěním pak také byla výrazně lepší perzistence laktační křivky (téměř zcela plochá laktace bez špiček) u kříženek i jejich znatelně efektivnější chování na pastvě a celkově menší náchylnost ke zdravotním problémům.

Zajímavé je i meziroční porovnání vývoje v plemenné struktuře u tohoto stáda ve vztahu k dosaženým výsledkům jak dokládá další přiložená tabulka z tohoto chovu.

Ing.Josef Bicek - Žaltice              
rok, ks ks dle plemen mléko % T kg T % B kg B % N kříženců
2011 (NH + H)           ve stádě
8 (3 + 5) 6656 3,48 232 3,28 218 37,5
19 (2 + 17) 8063 3,92 316 3,27 264 10,5
27 (5 + 22) 7646 3,80 291 3,27 250 18,5
               
2012 (NH + H)            
11 (6 + 5) 6760 3,90 264 3,31 223 54,5
20 (9 + 11) 8224 3,97 327 3,38 278 45
31 (15 + 16) 7705 3,95 304 3,36 259 48,4

Obdobně jako v předchozích letech bylo obecně zjištěno, že se jalovičky kříženky HxN v průměru odlišují na 1. laktaci svojí produkcí kg mléčné bílkoviny přibližně o +4 až -20% od holštýnských a to zejména v závislosti na celkové výši užitkovosti a technologii chovu. Na druhou stranu ovšem spolehlivě zvedají obsah bílkovin v mléce přibližně o +3 -až +15% opět v závislosti na technologii chovu a celkové výši užitkovosti. Mají velmi rychlý hmotnostní růst, jsou zapouštěny o 1 až 2 měsíce dříve než čistokrevné holštýnky i když v nižší křížové výšce cca o 2-4 cm. Jsou geneticky vybaveny pro zlepšení hodnot své vlastní plodnosti, jak bylo prokázáno v předchozích letech, jakož i pro vyšší obsah složek mléka, zejména bílkovin. Končetiny lze hodnotit velice podobně jako u čistokrevných holštýnek.

Kříženky jsou pozdnější, než je tomu u holštýnských plemenic. Z těchto důvodů dochází, k výraznému nárůstu jejich výkonu nejen na 2., ale spíše ještě na dalších laktacích, kdy jednoznačně dospívají později než čistokrevný holštýn a docilují i vyšší dlouhověkosti, čímž se pak pohled na ekonomiku chovu kříženců, ale i čistokrevných normandů vylepšuje.

V další tabulce jsou prezentovány výsledky ze ZD Budíškovice, kde se dlouhodobě

ověřuje převodné křížení z H na N a také trojplemenné křížení H x N x CI v původně holštýnském stádě. Bohužel pro málo početné zastoupení u některých skupin kříženců nelze plnohodnotně porovnávat získané výsledky. Tyto jsou proto jen velmi orientační jak vůči sobě, tak i vůči kontrolní skupině, kterou zde představují všechna zvířata ve stáji včetně původních holštýnských i vlastních pokusných skupin.

1.laktace  ks poč.dní Mléko kg Bílk. kg Bílkov. %   2. a další  ks poč.dní Mléko kg Bílk. kg Bílkov. %
                         
N50H 2 100 3169 104,5 3,30   N50H 9 100 3606 115,4 3,20
N75H 3 100 1999 69,0 3,45   N75H 7 100 2476 81,6 3,29
N88H 2 100 2247 75,0 3,34   N88H 1 100 2802 96,0 3,43
C50NH 2 100 2616 90,5 3,46   C50NH 1 100 4333 150,0 3,46
kontrolní 25 100 2546 82,0 3,24   kontrolní 59 100 3205 104,0 3,27
                         
N50H 4 200 4467 151,0 3,38   N50H 18 200 5009 174,6 3,49
N75H 6 200 4167 152,7 3,66   N75H 8 200 4926 188,3 3,83
N88H 2 200 4148 138,5 3,34   C50NH 1 200 5529 194,0 3,51
C50NH 1 200 3371 112,0 3,32   kontrolní 44 200 6244 208,0 3,33
kontrolní 29 200 5432 181,0 3,33              
                         
N50H 3 305 5470 212,3 3,88   N50H 14 305 7712 275,2 3,58
N75H 6 305 6109 226,5 3,71   N75H 3 305 5898 228,5 3,89
C50NH 3 305 6972 248,7 3,57   kontrolní 186 305 7414 257,0 3,47
kontrolní 80 305 6843 241,0 3,52              

Zajímavé zjištění bylo nicméně shledáno při vyhodnocování tzv. střídavého křížení (H x N x H), přesněji řečeno při jednorázovém přilití N krve do holštýnské z důvodu vrácení špatně březnoucích H plemenic do reprodukce. Na samičí potomstvo (H x N) pak bylo v další generaci použito zpětně původní plemeno H. Potomstvo (H75N) pak z tohoto, de facto střídavého, křížení bylo v ZES Čejkovice porovnáváno k datu 10.5.2012 s kontrolní skupinou čistokrevných holštýnek ve stejné stáji na stejné výživě ve stejných úsecích laktace. Tedy s pravými vrstevnicemi. Ve třech porovnávaných skupinách ze čtyřech vykázaly dokonce takovéto kříženky lepších výsledků v produkci kg bílkovin, ale i mléka než kontrolní skupina čistokrevných holštýnek, viz následující přiložená tabulka.

číslo dny mléko kg B % B
1.laktace H75N        
183414 100 3016 85 2,82
176050 100 2850 92 3,23
176016 100 2691 97 3,60
průměr H75N 100 2852 91 3,20
kontrolní skup. 100 2766 88 3,18
         
176010 200 6197 209 3,37
175996 200 5322 189 3,55
175969 200 5860 200 3,41
175946 200 4998 158 3,16
168263 200 6091 206 3,38
průměr H75N 200 5694 192 3,38
kontrolní skup. 200 5523 186 3,37
         
2.laktace H75N        
168224 100 3911 132 3,38
159821 100 3006 103 3,43
průměr H75N 100 3459 118 3,40
kontrolní skup. 100 3715 120 3,23
         
159854 200 7476 242 3,24
159764 200 5770 219 3,80
151644 200 7653 264 3,45
průměr H75N 200 6966 242 3,47
kontrolní skup. 200 6811 228 3,35

Ze zkušeností získaných během roku 2012 lze pak opět a opakovaně potvrdit, že při převodném křížení normandů na dojných stádech je účelné použití pouze špičkově prověřených býků s vyšší mléčnou užitkovostí. Zejména pak při tvorbě F2 generace komise doporučuje použití výhradně býků s vysokým mléčným indexem! Samotný fakt vznikajícího heterozního efektu totiž rozhodně nepředčí vliv výraznějších rozdílů v plemenné hodnotě pro produkci mléka u použitých prověřených býků. Významné rozdíly mezi vrstevnicemi po jednotlivých otcích se opakovaně manifestují viz následující tabulka z farmy ing. Bicka.

poř.l. počet l. dny kg M % T kg T % B kg B otec
1. 9 298 6213 4,00 247 3,40 213 Orkney
1. 8 304 7236 3,50 251 3,27 236 Lobby
                 
2. 6 299 7120 4,10 293 3,60 259 Orkney
2. 5 305 8145 3,76 303 3,47 282 Lobby

Za rok 2012 bylo použito do inseminace přibližně 1300 ID prověřených býků. Inseminace byly prováděny jako v předchozích letech, tedy kromě čistokrevné plemenitby také za účelem křížení s holštýnským skotem a v malém množství též se strakatým skotem.

Na základě výsledků roku 2012 konstatuje šlechtitelská komise, že normandské plemeno při odpovídající kvalitě ustájení a adekvátní výživě splňuje při čistokrevné plemenitbě svými dosahovanými výsledky plemenné standarty stanovené ve šlechtitelském programu normandského skotu a skýtá velmi zajímavé možnosti jeho využití i k případným účelům křížení se skotem holštýnským a to buď jako krátkodobé varianty jednorázového použití na špatně březnoucí plemenice s následným návratem ke skotu holštýnskému, tak i jako varianty převodného křížení při záměru přechodu chovu na enviromentální, tedy spíše mírně extenzivnější platformu a to obzvláště při využití pastevních areálů (pobyt na měkčím povrchu) a volného ustájení, nebo i do cyklu víceplemenného křížení kam přináší vyšší složky, kvalitní osvalení, zlepšení plodnosti a často žádaný klidný temperament. Za vysokou devizu normandského skotu lze opakovaně považovat především ideální kaseinové složení vysokosložkového mléka i vynikající kulinářskou kvalitu jeho jemně mramorovaného masa. Tyto vlastnosti mají vysokou šanci uplatnit se na konvenčním, ale zvláště pak na farmářském trhu v nadstandartních cenách, zejména při propojení s následným faremním či družstevním zpracováním finálních produktů, jako jsou sýry a další mléčné výrobky, jakož i např. balíčkované maso. Lákavá a velmi vhodná se jeví možnost využití normandského plemene v organickém typu (BIO) farmaření. Tato aktivita je sice zatím založena především na subvencích, nicméně právě extenzivnější typ chovu na travních porostech Normandům výborně vyhovuje.

Kromě vysoce kvalitního mléka a masa mají normandi z chovatelského hlediska také velmi cenné další znaky. Zde máme na mysli výbornou plodnost a mimořádně mírnou povahu zvířat. A to podstatně klidnější než mají např. prakticky všechna masná plemena, ale i než plemena dojná. Toto se jeví jako velice slibné, proto se začalo u nás také ověřování využití normandského plemene k chovu krav bez tržní produkce mléka, tak jak to s úspěchem probíhá např. v USA a dalších zemích Jižní Ameriky. Zde se ukázalo jako prozřetelné zavedení masného oddělení M v plemenném oddílu A plemenné knihy již před osmi lety, neboť dnes  - v roce 2013 spadají telata narozená po takto speciálně vyselektovaných býcích pod dotační titul masná telata v chovech bez tržní produkce mléka.

Aktuální znění tohoto vyhodnocení šlechtitelského programu, jakož i další informace a dokumenty budou i nadále publikovány na svazovém webu          www.normande.cz                                

Dne 17.4.2013 zpracovala: Šlechtitelská komise SCHNS ČR

Normandské šampiónky roku 2012

1. 312964-931   N75   (Nephelion x Nivea)  ING. JIŘÍ PIVOŇKA – Babice

2.lakt.   335 dní   10849 kg M,  4,60% T,  499 kg T,  3,81% B,  413 kg B,  331 mezid.

2. 176801-921   N50 (NRP-011 x H)  ZS ZALUŽANY a.s.  - Zalužany

3.lakt.   326 dní   10474 kg M,  4,63% T,  485 kg T,  3,53% B,  370 kg B,  557 mezid.

3. 253164-931   N50 (Idris x H)  ZD BUDÍŠKOVICE  - Budíškovice

3.lakt.   330 dní  10262 kg M,  4,39% T,  451 kg T,  3,63% B,  372 kg B,  526 mezid.